سامانه ثبت شرکتها

ثبت شرکت در سامانه irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها

سامانه irsherkat ssaa ir که تنها مرجع اصلی جهت ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت و کلیه امور وابسته ثبتی از این قبیل است ، دارای قواعد و ضوابطی است که به تمامی آن باید توجه نمایید .
در این مقاله قصد داریم به خدمات ، بخش ها ، مراحل تاسیس شرکت در سامانه جامع ثبت شرکتها irsherkatssaair و هر آنچه که باید در مورد ثبت شرکت بدانید ، بپردازیم .

اسم شرکت

پیشنهاد انتخاب اسم و نام مناسب برای شرکت

اسم شرکت

انتخاب اسم شرکت یکی از مهمترین مراحل در ثبت شرکت و تاسیس یک کسب و کار است، نام انتخابی نقش بسیار مهمی در تجارت خواهد داشت.
مخصوصا که امروزه به دلیل زیاد شدن شرکت ها انتخاب اسم شرکت مناسب برای آنها بیش از پیش سخت شده  و پر از نکات ریز و درشتی است که می تواند در انتخابمان، تأثیر گذار باشد.
یک نام خوب باید منحصر بفرد بوده و به آسانی به خاطر سپرده شود و موجب سودآوری در آینده شود. بعد از خواندن قوانین، نمونه اسم شرکت برای شما ارائه شده.

برای ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت خود ، با ما تماس بگیرید

02183320

اسم شرکت

نمونه نام های مناسب جهت ثبت اسم شرکت

• در انتخاب نام برای شرکت موارد ذیل را در نظر داشته باشید :

  • دارای ریشه فارسی باشد.
  • لاتین نباشد.
  • با شئونات انقلاب اسلامی ایران  منافات نداشته باشد.
  • تکراری نباشد.
  • اسم شرکت باید دارای نام خاص باشد.
  • از اعداد به صورت ریاضی در آن استفاده نشود، بلکه به صورت حروف نوشته شود.
  • از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امورایثارگران می باشد، استفاده نشود.
  • ازعنوان های شعرا، دانشمندان و کاشفان درعصر حاضر استفاده نشود.
  • عدم استفاده ازحروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف.
  • عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل : پی وی سی و… در اسم شرکت

 

در ادامه راهمای انتخاب اسم شرکت به برخی از نام های اصیل ایرانی جهت انتخاب برای ثبت شرکت، اشاره ای خواهیم داشت :

پیشنهاد انتخاب نام خاص و مناسب اسم شرکت

انتخاب نام شرکت

اسم شرکت با حرف ( الف )

ناممفهومناممفهوم
آبادانخرم و باصفاآذرمهرنام موبدی است در زمان کواد
آبتیننام پدر فریدون پادشاه پیشدادیآذرنوشدر اوستا به دوستدار فرهنگ
آبدوسنام یکی از درباریان ادوان سوم اشکانیآذینزیور،نام فرمانده لشکر بابک خرمدین
آبستااوستاآراستینام عموی اشو زرتشت و پدر میدیوماه
آتروپاتنام والی آتروپاتن ( آذر آبادگان)آرتمیسنام فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه
آتریننام پسر اوپدرم در زمان داریوش یزرگآرتیننام هفتمین پادشاه ماد
آتشفروغ و روشناییآرشپهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی
آخیشجنماد،عنصرآرمانآرزو، خواسته
آدُرآذر، آتشآرمینآرمش،آسودگی
آدُربادنام موبد موبدان دوران شاپور
* موبد : روحانی دین زرتشتی. دانشمند. مشاور. روایت کننده
آریااصیل و آزاد، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش
آذر بُرزیننام موبدی بودهآریامننام فرمانده ناوگان خشایار شاه
آذر آییننام پسر آذر ساسانآریامنشنام پسر داریوش
آذز افروزنام پسر مهرنوش پسر اسفندیارآریامهردارنده مهر ایران
آذر بادنام موبد موبدان روزگار شاپور دومآرتابازاز نام های برگزیده
آذربُدنام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساندآریوبَرزَندلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم
آذربودموبدی در زمان یزدگردآزادنام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده
آذرپَژوهپسر آذر آیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانشآزاد منشراد، جوانمرد،دارنده خوی آزادگی
آذرپناهنام یکی از ساتراپ آذر آبادگانآزادمهراز نام های برگزیده
آذرخشصاعقه،برقآژمانبی زمان
آدرفردر اوستا به دارنده فر آذرآسانام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده
آذرکیواناز موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظآستیاکنام چهارمین و آخرین پادشاه ماد
آونگآویخته، نگهدارندهاَرشَننام برادر کاووس
آویزآویختن، نگهداریاروتَدنرفرمان گذار. نام پسر پسرمیانی اشوزرتشت
آیریکنام نیای یازدهم اشوزرتشتاروَندشریف_ نجیب. نام پدر لهراسب
اُبدَهبی آغازاَزیرنگاه پسین
اَببیشبی رنجاسپاددارنده سپاه نیرومند
اپرنگنام پسر ساماسپنتماننام خانونادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت
اَپروَنددارنده بلندی و شکوه یا فرهمنداسپهبُدنام پدربزرگ خسرو انوشیروان
اَپروَیژپیروزمند و شکست ناپذیراسفندیارنام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن
اَپیوهنام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانیاشاراستی، درستی، راه خوشبختی
اَترسدلیر، بی ترساشادادداده پاکی و پارسایی
اَرتانراستگو. نام پسر ویشتاسباشتادراستی
ارجارزنده. نام یکی از نیاکان اشوزرتشتاشکاننام سومین نیای پاکر
ارجاسباوستایی آن یعنی دارای اسبان پر ارزشاشهنگاه سپیده دم، آغاز روشنایی
ارجمندبا ارزشاَشودادنام برادر هوشنگ پیشدادی
اردنام سیزدهمین پادشاه اشکانیاشوفَرَوَهَرپاکروان
اردشیرنام پادشاه هخامنشی و ساسانیشومنشپاک منش
اردلاناز واژه ارد ایرانی استافروغروشنایی و فروغ. از مفسرات اوستا در زمان ساسانیان
اردواندر اوستا، پشتیبان راستی و درستی است.ارژنگنام سالار مازندران
افشیننام سردار ایرانیارشاراست و درست
اقاقیادرختی با گل های سپیدارشاسبدارنده اسب های نر
اَگومانبی گماناَرشامپسر عموی داریوش بزرگ
البرزکوه بلند.نام پهلوانی استاَرشاننام نیای داریوش بزرگ
الوندتوانا و تیز پاارشکنام نخستین پادشاه اشکانی
ایدوناین چنین، اینگونهایران پناهاز نام های برگزیده
امیدوارنام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیارایرانشاهنام یکی از بزرگان ایران
امیدنام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرداندریمانکسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است
ایرانپوراز نام های برگزیدهایرانمهرروشنایی ایران
اَنوشبی مرگ. جاویدانایرجیاری دهنده آریایی ها
انوشیروانپاکروان، پادشاه ساسانیایزدستایش و ستودن
اهنَوَدرهبری و فرمانداری.نخستین بخش از سروده گات هاایزدیاریاور ستودنی
ایسَدواستَرخواستار کشتزار و آباد کننده، بزرگترین پسراهوراهستی بخش، خداوند
اوتانانام یکی از یاران داریوشاَوَخششیابخشاینده
اَوَرداداز سرداران کورش بزرگاَوَرکامنام پسر داریوش هخامنشی
اَورمزدیارخدایار، یاور اهورااُورنگتخت پادشاهی. نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن
اوژنزننده و شکست دهنده دشمناوسدر اوستا به چم دارنده چشمه ها
اوستادانش، کتاب دینیاوستانَهنام سردار سغد در زمان هخامنشی
اوشَهبامداد و سپیده در اوشهین گاهاوشیدرپروراننده قانون مقَدس

اسم شرکت با حرف ( ب )

ناممفهومناممفهوم
بابکنام پسر ساسان در زمان اشکانیانباتیسنام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم
بادرامکشاورزباربُدنام نوازنده و رامشگر نامهی زمان خسرو پرویز
بامدادنام پدر مزدکبامشادنام نوازنده. نامی در روزگار ساسانیان
بامگاههنگام بامدادبایگاننگهدارنده
بخت آفریننام پدر هیربد شهریاربَختیاراز فرزندان رستم در رزگار خسرو پرویز
بَخشااز نام های روزگار هخامنشیانبَدخشانلعل
بیژننام پسر گیوبدرهبهره. نام یکی از سرداران خشایار شاه
بَرازمانبلند اندیشهبَردیانام پسر کوچک کورش
بُرزوبلند بالا. نام پسر سهراببُرزویهنام رئیس پزشکان شاهی در روزگار خسرو
بَرسامنام یکی از سرداران یزدگرد ساسانیبَرَسمشاخه های گیاهی
بَرِشنومپاک و تمیزبَرمکنام وزیر شیروی ساسانی
بُزرگمهرنام مهین دستور انوشیروان دادگربَگادادنام یکی از سرداران ایرانی روزگار هخامنشی
بَگاشنام یکی از سرداران هخامنشیبلاشنام نوزدهمین پادشاه ساسانی
بُنداردارنده اصل و بنیادبُنشادشاد بنیاد
بَهاونددر اوستا به چم و هوونت دارنده نیکیبِهرادنیکی بخش
بهرامفتح و پیروزی است. نام پهلوانی در شاهنامهبَهرامشاهنام یکی از دانشمندان و عارفان زرتشتی
بِهروزروزگار نیک و خوشبِهزادنام یکی از پهلوانان ایران پسر پیل زور
بِهمرداز نام های برگزیدهبهمننیک منش. نام پسر اسفندیار
بهنامنیک نامبوباردارنده زمین. نام کشاورزی در زمان خشایار
بوجهرهایی یافته. نام یکی از بزرگان هخامنشیبوخشارستگار

اسم شرکت با حرف ( پ )

ناممفهومناممفهوم
پارساپرهیزکارپرهاماز نام های برگزیده
پاکدیندین درست، دین پاکپاکروانپاک باطن،نیک نفس
پاکزادپاک نژاد،نجیبپاکمهراز نام های برگزیده
پالیزکشتزارپَتَه ماتیدادگستر
پدرامنام نبیره سام.درود، شادباشپرچمدرفش
پَرَنگنام پسر سامپیمانمهر،عهد
پَریبُرزبلند بالا،نام پسرکیکاووسپیروزپادشاه ساسانی
پژماناز نام های برگزیدهپیشدادنخستین قانون گذار ،بنیانگذارعدل و دادگری
پشوتَنپیشکش کننده تن یا فداکارپوریانام یکی ازپهلوانان ایران
پولادنام پسر آزادمرد پسر رستمپویاجوینده
پویانپوییدنپیروزگرپیروز،کامیاب
پیلتَنپهلوانی بوده از فرزندان رستم زالپاساکنام برادر زاده داریوش بزرگ
پوروشسبدارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشتپَشَنگنام برادر زاده فریدون پیشدادی
پژدونام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکتمه سرایان نامی زرتشتیپرویزشکسن ناپذیرو پیروزمند.کنیه خسرو دوم ساسانی

اسم شرکت با حرف ( ت )

ناممفهومناممفهوم
تاژبرادر هوشنگ پیشدادیتخشاکوشنده
تَسوواحد زمانتکاپوجستجو
تَنسِرنام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکانتَهماسبازبزرگان ملک دارا پادشاه ایران
تَهمتَنبزرگ پیکرتهمورسدلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی
توانانیرومند، زورمندتورنام پسر شاه فریدون
تورجدلیر و پهلوانتوسنام پسر نوذر یکی از پهلوانان نامی ایران
تیردادبخشنده تیر.نام دومین پادشاه اشکانیانتیسنام درختی است
تیگراننام یکی از سرداران خشایار شاه

اسم شرکت با حرف ( ج ، چ ، خ )

ناممفهومناممفهوم
جان پرورنشاط انگیزجاناندلیر و زیبا
جاویدنام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسانجممخفف جمشید
جمشیداز پادشاهان پیشدادیجهانگیرنام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران
چالشبا ناز و غرورچالیکاز بازی های کودکان
چلیپاگردونه مهرچوگانابزار بازی قدیمی
چینوَدچگونه زیستنخدابخشاز نام های برگزیده
خداداداز نام های برگزیدهخدایاراز نام ها برگزیده
خدیوبلند جایگاه،سرورخردمندنام یکی از پیروان دستور آذر کیوان
خرمشادمان، خوشخسرونیک آواز. نام پادشاه ساسانی
خشاشهاز سرداران ایرانی در دوره گشتاسبخشایارشاه دلیر و مردمنش
خشنودشاد، شادمان، خوشحالخورسندراضی
خوش منشنیک نهادخوشنامدرستکار،نیکنام
خُونیرِتنام یکی از هفت کشور زمین

اسم شرکت با حرف ( د )

ناممفهومناممفهوم
داتَهدادگری،قانوندادمهراز نام های برگزیده
داداردادگر،عادلدادناماز نام های برگزیده
دادباننگهبان قانوندادوَردادگر،عادل
دادبهقانون خوبدارادارنده،نام نهمین پادشاه کیانی
دادپویهاز شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیواندارابنام پسر بهمن،هشتمین پادشاه
دادجوجوینده عدل و دادداریوشنام سومین شاهنشاه هخامنشی
دادخواهخواستار عدل و داددادرسداد رسنده
داژوسوخته، داغدادفراز نام های برگزیده
داناهوشیار، آگاهداورنام موبدی است
دیهیمکلاه پادشاهیدَریزنام داماد داریوش بزرگ
دَسَمفرمانده ده تن سربازدلاوردلیر،قهرمان
دماوندنام سرداری در زمان ساسانیاندهناداز نام های برگزیده
دینشاهیاور و سرور دیندین یاریاری دهنده دین

اسم شرکت با حرف ( ر )

ناممفهومناممفهوم
راتینبخشنده. یکی از سرداران ادشیر دومرشنننام یکی از مفسران اوستا
رادبخشندهرَشنَوایزد دادگری و آزمایش
رادمانسخاوتمند. نام سپهدار خسرو پرویزرشنوادنام سپهدار همای بهمن
رادمهرمهربخش. نام سردار داریوش سومرَنگوشتَرنام برادر بزرگ اشوزرتشت
رادینبخشندگیرهاآزاد
رازقیگل سپید، گونه ای انگوررُهامنام یکی از پهلوانان ایرانی، پسر گودرز
رامتیننام چنگ نواز نامی خسرو پرویزرهیآزاد، رها
رامیارکسی که ایزدرام (شادمانی) یاور اوستروزبِهنام وزیر بهرام گور
رامیننام یکی از فرزندان کیخسروروشاکنام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر
رپیتونگاه نیمروزیروشنتابان، درخشان
رَتوشتَرنام برادر بزرگ اشوزرتشترویین تننام دیگر اسفندیار پسر گشتاسب کیانی
رَتوناکدارای بزرگی و سروری یکی از بزرگان هخامنشیریوندهمیوه ریواس
رَخشانتابان،از سرداران داریوشرَزینواژه پهلوی به چم زورمند
رَسامنام پیکارنگار بهرام گوررستمبالش و روینده. پسر زال پهلوان نامی ایران

اسم شرکت با حرف ( ز )

ناممفهومناممفهوم
زاداننام پدر شهریار از زرتشتیان کازرونزالسالمند،نام پدر رستم
زامیادنگهبان زمینزرواننام خوانسار انوشیروان ساسانی
زَریردارنده جوشن زرینزَمنام یکی از پسران غباد ساسانی
زنگهاز پهلوانان ایرانی در دوره کاووس شاه کیانیزَهیرنام یکی از سرداران کیخسرو کیانی
زَوارهپهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستمزوپیریکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل
زیگراه ستاره شناسی

اسم شرکت با حرف ( س )

ناممفهومناممفهوم
ساساننام پدر بزرگ ادشیرسُرخابنام پنجمین پادشاه باوندی
سالارپدر زال، پسر نریمانسُروشگوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار
سامبهدینی از خاندان گرشاسبسزاوارشایسته
ساماننام بزرگ زاده بلخسَلمنام یکی از سه پسران فریدون پیشدادی
سَپرَنگنام پسر سامسهرابتابش سرخ. نام پسر زال
سِپنتامقدس، ورجاوندسورندلیر وپهلوان، توانا
سپندورجاوند و مقدس. اسفندسوشیانتبرگزیده دینی
سِپهرآسمانسیامکنام پسر کیومرث در شاهنامه
سپهردادداده یا آفریده آسمانسیاوخشسیاوش، پسر کیکاووس
سپیداردرخت بلند و راستسیاوشنام پسر کیکاووس
ستایشخوب گفتنسروشنام کورش به پیکره دیگر
ستُرگقوی هیکل، نیرومندسینایکی از نخستین پیروان اشوزرتشت
سرافرازسربلند، با افتخارسُرایشسرودن

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای انتخاب نام شرکت

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر از انتخاب نام شرکت  و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02187790 تماس حاصل فرمایید.
همچنین میتوانید صفحه لیست اسامی خاص برای انتخاب اسم برند را برای دیدن نامهای اصیل و خاص بیشتر ، دنبال کنید.

همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید.

شرایط ثبت شرکت تجهیزات پزشکی

در این مقاله به شرایط و چگونگی ثبت شرکت تجهیزات پزشکی و مراحل آن  میپردازیم.
تجهیزات پزشکی مانند همه علوم و فنون در قرن بیستم ، تغییرات و پیشرفت های بسیاری را تجربه کرده است و همچنان روز به روز بر شتاب این تغییرات افزوده می شود.
از اولین عینک ها و گوشی های معاینه و ابزارهای جراحی که ساخته شده تا به امروز، شمار تجهیزات مورد استفاده در تشخیص و درمان بیماری ها،بی شمار و پیچیدگی های آنها حیرت آور گردیده است.

مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری

در این مقاله سعی بر آن است که در مورد مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری و چگونی آن گفته شود.
موسسات غیر تجاری به اشخاص حقوقی گفته می شود که جهت مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و برخلاف شرکت ها جنبه تجاری ندارند.
لازم به توضیح است این گونه موسسات ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
بنابراین در تشخیص موسسات تجاری از غیرتجاری آنچه اهمیت دارد، موضوع فعالیت موسسات می باشد که این موضوع فعالیت باید امور غیرتجاری از قبیل امور علمی ، ادبی و … باشد.