انتقال سهم الشرکه شرکاء در شرکت تضامنی

همان طور که در مقالات پیش شرح داده شد، در شرکت تضامنی شخصیت شرکاء در درجه اول اهمیت است از آن جهت قانون ، مقررات مخصوصی جهت آن ها وضع نموده که هم در مقابل طلبکاران و هم در مقابل یکدیگر دارای مسئولیت باشند زیرا عملی که یک شریک انجام می دهد ممکن است ضرر آن متوجه شریک دیگر شود. مطابق ماده 134 قانون ” هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء ( به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شرکت با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر این تجارت را دارد داخل شود ” بنابراین شرکاء حق ندارند با شرکت رقابت نموده و از همان نوع تجارت که شرکت به آن اشتغال دارد مشغول باشند، اعم از این که شخصاَ اقدام به تجارت نمایند یا این که ” به حساب دیگری باشد ” یعنی حق العمل کار شخص دیگری برای همان نوع تجارت باشند و یا مدیر شرکت دیگری باشند که همان نوع تجارت می نماید.

نقل و انتقال سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می تواند به صورت نقدی و یا غیرنقدی باشد. لیکن طبق ماده 96 قانون تجارت موسسین این گونه شرکت ها موظفند که کل سرمایه نقدی را تادیه و کل سرمایه غیرنقدی را نیز تقویم و تسلیم کنند.

تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

همان گونه که نام اشخاص حقیقی معرف شناسایی آن ها می باشد اشخاص حقوقی نیز برای معرفی و شناسایی خود نیازمند تعیین و ارائه نام هستند تا از طریق آن ، فعالیت های مربوطه را تبیین، تعریف و تبلیغ نمایند و از این رهگذر، آثار مترتب بر فعالیت های تجاری را برای خود، مراجع قانونی و نیز آحاد جامعه ، ملموس و روشن و مبرهن سازند.