تکالیف و اختیارات بازرسان شرکت چیست ؟

در این مقاله قصد داریم در مورد اختیارات بازرسان شرکت ، تکالیف بازرسان شرکت ، آثار گزارش بازرسین و موارد مربوطه توضیح دهیم ، چنانچه پیش از ثبت تغییرات شرکت با تصمیم انتخاب بازرسین این مقاله را مطالعه کنید .
بازرس شرکت کسی است که بسته به مورد ، مجامع عمومی مؤسس و عادی صاحبان سهام ، او را برای نظارت در کارهای شرکت و امور مالی و محاسباتی آن ، با هدف حفظ حقوق سهامداران براساس قوانین تجاری و مالی و اساسنامه شرکت و تهیه و تقدیم گزارش صحت و درستی و یا نادرستی اعمال مدیران به مجمع عمومی عادی تعیین می نمایند .