خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه شرکت وظایف و اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و عمل تصفیه شرکت شروع می شود و مدیر یا مدیران تصفیه بدون هیچگونه تاخیری امور مربوط به تصفیه شرکت را انجام می دهند زیرا نماینده قانونی شرکت بوده و دارای اختیارات لازم می باشند و مهمترین وظایف آن ها را به شرح ذیل می توان برشمرد :

1- هر گاه برای امور تصفیه یا طرح دعوی و ارجاع به داوری و یا سازش لازم بشد می توانند جهت دفاع و یا طرح دعوی نسبت به تعیین وکیل اقدام نمایند.
2- مدت ماموریت مدیران تصفیه دو سال است و در این مدت باید امور تصفیه خاتمه یابد. در غیراینصورت بایستی علل و موجباتی که موجب عدم تصفیه گردیده ذکر شود و تدابیر و مهلتی که برای خاتمه دادن امر تصفیه لازم است به اطلاع مجمع عمومی برسد.
3- اگر مدیر یا مدیران تصفیه به وسیله دادگاه معین شده باشند تمدید مدت ماموریت آن ها با دادگاه خواهد بود.
4- به مجرد انحلال، شرکت در حال تصفیه محسوب می شود و دنبال نام شرکت باید عبارت ( در حال تصفیه ) قید و در کلیه اوراق و آگهی های مربوطه نام مدیر یا مدیران تصفیه درج گردد.
5- نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز شرکت است مگر اینکه به موجب تصمیم مجمع عمومی و یا رای دادگاه محل دیگری تعیین شده باشد.
6- تا موقعی که امر تصفیه خاتمه نیافته باشد شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور تصفیه باقی است و مدیران تصفیه موظف به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت هستند و در صورتیکه برای اجرای تعهدات شرکت تعهدات جدیدی را لازم بدانند انجام خواهند داد.
7- تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه باید ظرف 5 روز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار درج گردد.
8- تا موقعی که امور تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی صاحبان سهام را برابر مندرجات اساسنامه دعوت و صورت دارایی اموال منقول و غیرمنقول و سود و زیان و ترازنامه را با تهیه گزارش کاملی به اطلاع مجمع عمومی برسانند.

  • تعیین ناظر برای عملیات تصفیه

هرگاه به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر تعیین شده باشد ناظر اقدامات و عملیات مدیران تصفیه را مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد داد و گزارش کار خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم خواهد نمود و در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و در صورتیکه مدیران به این وظیفه خود عمل ننمایند یا ناظر معین نشده باشد، دادگاه به تقاضای ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد و ترتیب تشکیل مجمع عمومی و دعوت اعضاء به همان ترتیبی است که قبل از انحلال انجام می شود و صاحبان سهام می توانند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از فعالیت ها و حساب ها و موجودی ها در مدت تصفیه اطلاعات لازم را کسب نمایند.

  • استعفاء مدیران تصفیه

هر گاه مدیران تصفیه شرکت قصد استعفاء داشته باشند باید مراتب را به اطلاع مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برسانند و از آن ها دعوت نمایند تا به جای آنان مدیران تصفیه جدید را انتخاب نموده و تا تعیین مدیران تصفیه جدید مدیران تصفیه قدیم حق استعفاء ندارند و هر گاه مدیر تصفیه به وسیله دادگاه انتخاب شده باشد تصمیم به استعفای خود را باید به دادگاه اعلام و درخواست تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد .

  • فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیران تصفیه

در صورتیکه مدیران تصفیه متعدد باشند و یکی از آن ها فوت نموده یا محجور و یا ورشکسته گردد مدیر تصفیه باقی مانده باید از مجمع عمومی عادی شرکت دعوت نماید تا درباره تعیین جانشین متوفی یا محجور اقدام لازم به عمل آورند. هر گاه مجمع عمومی تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را تعیین نماید. وظیفه مدیران باقی مانده است که از دادگاه صلاحیتدار تقاضای تعیین جانشین بنمایند. لیکن در صورتی که مدیر تصفیه یک نفر بوده و فوت کرده یا محجور یا ورشکسته گردیده باشد بر اساس تقاضای اشخاص ذینفع، مرجع ثبت شرکت ها ، مجمع عمومی صاحبان سهام را دعوت خواهد نمود تا جانشین مدیر مزبور را تعیین نماید در صورتیکه مجمع عمومی تشکیل نشود و یا نتواند جانشین متوفی را معرفی نماید در این صورت تعیین مدیر تصفیه جدید به وسیله دادگاه صلاحیتدار به عمل خواهد آمد.

  • خاتمه عملیات تصفیه

برای اینکه عملیات تصفیه در مهلت قانونی انجام گیرد اقدامات ذیل باید معمول گردد .
1- در صورتیکه شرکت دارایی نقدی داشته که مورد احتیاج نباشد به نسبت سهام بین سهامداران شرکت تقسیم می شود، مشروط بر اینکه حقوق طلبکارانی که موعد وصول طلب آن ها نرسیده است محفوظ باشد.
2- پس از شروع به تصفیه باید در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه از بستانکاران از طریق روزنامه رسمی و کثیرالانتشار که آگهی های شرکت در آن درج می شده است دعوت به عمل آید و حداقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد و بعد دارایی شرکت بین سهامداران تقسیم گردد.
ثبت شرکت نیک
انتخابی نیک و ماندگار ..