خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

نام تجاری جزء الزام های خاص بازرگانان می باشد. الزام های خاص به آن دسته از قواعد و ضوابط اطلاق می گردد که کلیه بازرگانان مکلف به رعایت آن نیستند و حسب مورد برخی از بازرگانان الزام های قانونی در جهت اجرا و اعمال آن را دارا می باشند و عبارتند از :

_ کسب مجوزهای ویژه
_ نام تجاری
_ علامت تجاری

  • نکات مهم در ثبت نام تجاری

تجار مانند اشخاص برای شناساندن خود تحت نام و عنوان معینی فعالیت می کنند. ماده (578) قانون تجارت بیان می کند: نام تجاری ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند نام تجاری خود قرار دهد؛ ولو این که نام تجاری ثبت شده با نام خانوادگی او یکی باشد.
مدت اعتبار و انحصار نام تجاری، پس از ثبت برای تاجری که از آن نام تجاری استفاده می نماید؛ پنج سال است. (ماده 580 ق. ت). این الزام، در واقع الزامی منفی و بازدارنده برای سایر تجار است.
چون به استناد ماده (576) قانون تجارت، ثبت نام تجاری اختیاری است. لذا از الزام های خاص محسوب می گردد.
نام تجاری در زمره مایه های تجاری به حساب می آید و مانند سایر دستمایه های تجاری نظیر سرقفلی، پروانه های تجاری، حق مالکیت صنعتی، حق اختراع، حق اکتشاف، علامت تجاری، حق تقدم در اجاره محل و سایر موارد دیگر، قابل خرید و فروش و واگذاری است و مانند سایر ماترک، قابل انتقال به وراث می باشند.
نام تجاری در واقع عنوانی است که تاجر تحت آن نام به تجارت می پردازد. همان گونه که اشاره شد، این نام می تواند نام خانوادگی تاجر باشد یا هر عنوان دیگری که تاجر برای نامتجاری خود انتخاب می کند. نام تجاری، هر پنج سال یک بار قابل تمدید است. حد فاصل هر بار تمدید، شش ماه تاجر فرصت دارد تا در زمینه تمدید ثبت نام تجاری خود اقدام نماید. فرم های مورد عمل برابر الگوی انتخابی وزارت دادگستری است.
نام تجاری به استناد ماده (577) قانون تجارت برای تاجری که شریک ندارد، نباید به گونه ای که معرف دو نفر باشد، انتخاب شود.
تاجری که نام تجاری خود را به فروش می رساند دیگر حق استعمال آن را نداشته و نمی تواند تجارتخانه دیگری به همان نام در جای دیگر دایر کند. اگر نام تجاری با نام خانوادگی تاجر یکی باشد فروش نام تجاری تاجر را از استفاده از نام خانوادگی خود محروم نمی کند به شرط آنکه آن را برای تجارت استعمال نکند. در موقع واگذاری نام تجاری که نام خانوادگی باشد معمول بر اینست که انتقال گیرنده نام خود را نیز در ذیل آن به عنوان جانشین اضافه می کند یا اینکه در مقابل نام تجاری کلمه قدیم اضافه می شود تا هم نام تجاری سابق ذکر شده باشد هم توهمی برای شخص نسبت به شخص تاجر حاصل نشود.
ثبت نام تجاری در صورتی که آیین نامه آن به تصویب برسد مانند ثبت شرکت ها و دفاتر تجاری و علائم تجاری و اختراعات به طریقه اعلامی Declaratif انجام خواهد شد. به این معنی که اداره ثبت نسبت به اظهارات متقاضی ثبت و صحت و سقم آن ها تحقیقی نخواهند کرد و به این جهت اشخاصی که مشاهده کنند حقوق آن ها مورد تضییع قرار گرفته حق خواهند داشت نسبت به ثبت مزبور اعتراض کنند. بنابراین رسیدگی اداره ثبت در مورد ثبت نام تجاری محدود به این خواهد بود که چنین اسمی قبلاَ به نام دیگری به ثبت نرسیده باشد.
نکته : نام تجاری نباید با ثبت تجاری اشتباه گرفته شود. تفاوت نام تجاری با ثبت تجاری در این است که ثبت تجاری مربوط است به شناسایی تاجر و وضع تجاری او، در صورتی که نام تجاری فقط مربوط به شهرت تاجر می باشد که تحت آن نام خود را معرفی می کند. وانگهی ثبت نام تاجر با فوت یا حجر وی تغییر می کند ولی نام تجاری با بقا خود نشانگر ادامه کار موسسه یا تجارتخانه می باشد.

کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
“آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است”