خصایص شرکت تجاریارسال شده توسط در دسامبر 29, 2019


آیا میدونی از جمله عناصر تشکیل دهنده شرکت چی می باشه؟

شرکت، یک عمل حقوقی ضروریه با همکاری دو یا چند شخص همراه باشه تا یک شرکت تشکیل بشه همکاری قراردادی که طرفین اون رو انعقاد کرده باشن، بلکه تابع مجموعه ای که قانون گذار برای شرکا گذاشته تا با سرمایههای خود برای رسیدن به همان سود حاصله از مشارکت شرکا که به سرمایه جمعی بدل بشه

آیا میدونی برای ثبت شرکت چه مواردی رو باید رعایت کرد؟

الف) همکاری دو یا چند نفر(ماهیت شرکت):

هرشرکتی برای تشکیل حداقل به دو عضونیازه و در شرکت  بایدهر یک سهمی  پولی اورده میشه که سرمایه شرکت رو ایجاد میده.

تعداد شرکا:

شرکت در هر دو حقوق مدنی و تجارت ایران وقتی به ثبت رسونده میشه که حداقل دو عضو در تشکیل اون سهم داشته باشه و برعکس حقوق برخی کشورا مانند فرانسه شرکت تک شریک تشکیل میشه.

درحقوق مدنی شرکت تنها با همکاری حداقل دو نفر به وجود میآد ولی در حقوق تجارت فرق میکنه وفق ماده 3 لایحه 1347شرکت سهامی در صورتی که از نوع سهامی خاص باشه با سه نفر تشکیل میشه همچنین در شرکتای سهامی عام شرکت  با 5 نفرسرمایه دار تشکیل میشه و در هیچکدام از انواع شرکتا حداکثر شرکا تعداد خاصی رو شامل نمیشه و تعداد بعضی از شرکتای سهامی به هزار نفرم میرسه

آوردن حصه:

هر کدام از شرکا حصه ای به شرکت میآرن (سرمایه فردی)  همه سرمایه شرکا باهم سرمایه شرکت رو تشکیل میده. وفق ماده 26 سابق قانون تجارت که طبق سهام (اورده)غیرنقدی سهامیه که در ازایش به جای وجه نقد مواردی مثل؛ کارخانه و اعتبارنامه (سند مالی از طرف بانک) داده میشه. در تبصره ماده 6 لایحه قانونی 1347 در مورد شرکت سهامی اجازه تامین بخشی از سرمایه شرکت با آورده غیرنقدی داده شده.                                      

انواع اورده ها:

این رو میدونی که اوردهها رو میشه به 2دسته تقسیم کرد:

یک/ نقدی

دو/غیر نقدی

میدونی تعریف اورده نقدی چیه؟

شریکی که عهد کرده وجه نقد به شرکت میآره باید در زمان مقررشده به تعهد خودش عمل کنه مثل؛ اینه که به اصل و اصول شرکت زیر پا گذاشته و درغیر اینصورت براساس قوانین عام محکوم می شه.تعهد به پرداخت آورده نقدی در شرکتا متفاوته، شرکتای سهامی و مختلط سهامی لازم نیست وقتی که شرکت تشکیل میشه متعهد به پرداخت کل آورده باشه ولی در دیگر شرکتا، شرکت ایجاد نمی شه جز اینکه تمام سرمایه ( نقدی) حین تشکیل شرکت باید پرداخت بشه…  زیرا سرمایه نقدی هر شرکتی ضامن طلب طلبکاران شرکته و طلبکاران  نمیتونن به سرمایه غیرنقدی شرکت توجه کنن

*نکته: میدونی در شرکت های سهامی عام موسسان باید حداقل 20درصد سرمایه رو خود تعهد و مابقی یعنی35درصد سرمایه نقداَ باید پرداخت بشه!ولی در مقابل شرکت های سهامی خاص مبلغ نقدی نباید کمتر از 35درصد کل سهام باشه

آورده غیر نقدی:

آورده غیر نقدی به صورت مال مادی، مال غیر مادی و یا صنعت کاروهنر می باشه

 تعریف مال مادی چیه؟

 مالیه که بشه اون رو لمس کرد که به صورت مال منقول (میز) مال غیر منقول (زمین) میباشه. این مال  باید زمان ورود به شرکت داده بشه و چیزی که به شرکت آورده میشه مالکیت مال گفته میشه مثلا وقتی که شریکی خانه خودش رو شرکت انتقال بده و در زمان انحلال شرکت شریک حقی نسبت به اون  نداره یعنی حق پس گرفتن اون رو نداره یا به صورت منفعت مال مثل شریکی خانه اش رو در اختیار شرکت گذاشته وسود حاصله از خانه اش رو به عنوان سرمایه به شرکت بده، وبعد از انحلال شرکت شریک مال خود رو پس خواهد گرفت واگه در غیر اینصورت مال او تلف بشه زیان حاصله تلف مال فقط برای اوست. تقویم (پرداخت) مال مادی در شرکتهایی که مسئولیت شرکا محدود هستش اهمیت زیادی داره  ولی در شرکت تضامنی مهم نیستش چون مسئولیت همه شرکا در قبال افراد ثالث تضامنی میباشه.             

برای انتقال مالی که مادی است براساس ماهیت اون مال می باشه. به طور مثال : طبق مواد 47 و48اگه مال غیر منقول باشد انتقال مالکیت به موجب سند رسمی انجام میگیره واگه مال منقول باشه جهت انتقالش به شرکت  قبض و اقباض مال کافی هستش ولی اموالی مثل؛ هواپیما و کشتی تشریفات قانونی اموال رعایت بشه

مال غیر مادی:

مالی که در خارج وجود مادی نداشته ولی جامعه وجود اون رو با اعتبار دونسته و قانون اون رو به رسمیت شناخته مثل؛ حق تاٌلیف، حق اختراع و… به طور کلی حق ارتفاق، حق انتفاع، دارای ارزش مبادله میباشه.

 اموال غیرمادی مثل؛ مال مادی باید پرداخت بشه و اون سخته باید ارزش پولی برای اون تعیین بشه.مال غیر مادی بعد از انتقال به شرکت به طور قطع مطلق به شرکته ودر صورت تلف شدن همه شرکا در زیان شرکت سهیم میباشه

صنعت یعنی شریک تعهد میکنه به عنوان سرمایه صنعت خود یعنی دانش و هنر رو به شرکت میآره و صنعت باید به عنوان اورده شریک باشه نه کاری که درازاش کارمند از شرکت حقوق بگیره.به این دلیله که فعالیت شریکی که فعالیت خود رو آورده مزدی تعلق نمیگیره و رابطه آمر وماموری نمی باشه و تابع قوانین کار نیست

در فرانسه اوردن صنعت در شرکتای بامسئولیت محدود و سهامی ممکن نمیباشه چون طلبکاران این شرکتا حق رجوع به دارایی های شرکت رو نداشته و فقط تضمین پرداخت طلبش سرمایه شرکته و به صنعت میشه به عنوان یک شریک که قسمتی از سرمایه نگاه کرد!ولی در حقوق ایران ممنوعیتی وجود نداره و درشرکتای با مسئولیت محدود و سهامی بخشی از سرمایه می شه از صنعت یک یا چند شریک آغاز بشه

نقش اوردهها در تشکیل سرمایه:

میدونی سرمایه هر شرکت در ابتدا هر چیزی به عنوان مفهومی حسابداریست مبلغی که شرکا با همدیگه توافق کردن که به شرکت خود منتقل کنن.اما در اصطلاح سرمایه شرکت مبلغیه که در ترازنامه (وضعیت مالی) شرکت، در زیر عنوان دارایی اولیه و هم در زیر عنوان بدهی اولیه شرکت درج می شه. مثل؛ وقتی شرکتی با سرمایه اولیه 120 هزار ریال تشکیل بشه در ترازنامه هم در زیر عنوان دارایی شرکت وهم  در زیر عنوان بدهی شرکت این مبلغ ثبت میشه. سرمایه شرکت یک ضمانتیه برای طلب طلبکاران شرکت شرکا حقی ندارن فقط در بردن سود و اون رو از دارایی شرکت بین خود تقسیم میکنن و همچنین صنعت شریک قابل فروش و مزایده نیستش و شریکی که اورده اش کاره،  یعنی کارکردن برای شرکت  محسوب میشه.  ولی این تقویم و مبلغ حاصله در ترازنامه سرمایه شرکت محسوب نمیشه وفقط تقویم کار فقط جهت تعیین و احتساب منفعت و زیانی که شریک کارش رو به شرکت آورده  باشه

وفق ماده 98 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکا نسبت به قیمتی که در زمان تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی داره

در بند ب ماده 115 قانون تجارت کسانی که با وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی رو بیش از قیمت واقعی اون تقویم کرده باشه کلاهبردار حساب میشن.       

3– تفاوت شرکت تجاری با مالکیت مشاع:

 از جمله تفاوتهاش میشه به موارد زیراشاره کرد؛

  1. شرکتای تجاری فقط هدف اقتصادی دارن وعده ای برای افزایش ثروت و مال خود همکاری دارن. مثل؛ چند نفر مالی را به ارث ببرن و ورثه محسوب میشه
  2. اشاعه پایدار نیست و هر یک از شرکا  تقاضای جدا کردن سهم خود رو از دیگر شرکا و خواه به انتقال سهم مشاع خود به شخص ثالث و در هر موقعی که تمیل داشت به اشاعه پایان بده.   برعکس شرکت تجاری اگه برای مدت کوتاه ایجاد شده باشه جنبه پایدار داره هیچ شریکی نمیتونه  با موافقت شرکای دیگه می تونن سهمش روانتقال و شرکت رو منحل کنن
  3. در اشاعه برای انجام هر عمل مادی یا حقوقی  درباره ی مال مشاع نظر و رای همه شرکا لازمه اما در شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی تصمیمات اغلب با اکثریت آرا اخذ میشه…

ثبت شرکت:
زمان
موضوع
مطالب خیلی خوبی در مورد خصایص شرکت های تجاری مثل مدارک مورد نیاز انواع آنها انواع سرمایه منقول و انواع آورده واقعا عالیه
امتیاز
51star1star1star1star1star

اخبارمقالات

ثبتشرکتشرکت سهامیشرکت سهامی خاصمسئولیت محدودموسسهموسسه غیر تجاری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

تماس با مشاوران