خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

خروج از عضویت در شرکت تعاونی
شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تامین حوائج آن تشکیل می شود.
لازم به یادآوری است :
– حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسبله آیین نامه ای تعیین مس شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد. ( ماده 6 ق. ب. ت )
–  در هر صورت تعداد اعضاء شرکت تعاونی نمی تواند کمتر از 7 نفر باشد.
–  اعضاء می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.

  • خروج از عضویت در شرکت تعاونی

خروج عضو از شرکت تعاونی ممکن است در اثر استعفا و فوت عضو یا اخراج او از عضویت پیش آید. لذا باید گفت خروج از شرکت تعاونی ممکن است اختیاری یا غیراختیاری و قهری باشد.
برای خروج اختیاری عضو از شرکت تعاونی، یعنی استعفای وی از عضویت، قانون تصریح دارد که : ” خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد “. این امر نتیجه منطقی اصل آزادی عضویت در شرکت های تعاونی است. ورود به عضویت آزاد است و باقی ماندن در آن نیز نباید جنبه اجبار داشته باشد؛ لذا خروج از عضویت نیز اختیاری است. منتها قانون در خروج از عضویت دو شرط ذیل را لازم الرعایه می داند :
1- اعضای متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از اسعفا باید مراتب را کنباَ به اطلاع تعاونی برسانند.
2- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران آن است.
شرط اول مربوط به شرکت های تعاونی تولید است؛ ولی شرط دوم شامل تمام شرکت های تعاونی اعم از تولید و توزیع می شود. در علت شرط اول می توان گفت از آنجا که عضو متخصص در فعالیت تعاونی های تولید معمولاَ نقش موثر دارد، لذا قانون خواسته است که شرکت تعاونی قبل از خارج شدن عضو متخصص از شرکت، فرصتی برای تنظیم کارهای خود بدون عضو مستعفی یا جلب عضو متخصص جدید برای جانشینی وی داشته باشد. شرط دوم جنبه کلی داشته و برای جلوگیری از ضرری است که از خروج عضو به شرکت تعاونی وارد می شود.
خروج غیراختیاری یا خروج قهری ممکن است در اثر فوت عضو یا اخراج او از عضویت پیش آید. در مورد اول، یعنی خارج شدن قهری از عضویت در نتیجه فوت، به موجب ماده 14 قانون بخش تعاونی، ورثه متوفی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو شرکت تعاونی شناخته می شوند؛ اما اگر کتباَ اعلام کنند که مایل به ادامه عضویت نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می گردد. اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت شرکت تعاونی باشد، یک یا چند نفر در حد ظرفیت شرکت با توافق سایر وراث، عضو آن شناخته می شوند و در صورت عدم توافق وراث، عضویت لغو می گردد. بدین ترتیب باید گفت که هر چند عضو متوفی شخصاَ از عضویت شرکت تعاونی خارج می شود، ولی حق عضویت به وراث منتقل می گردد و آن ها می توانند با شرایطی که در ذیل بیان خواهد شد، عضو شرکت محسوب گردند.
شرایط عضویت در تعاونی ها : ( ماده 9 ق. ب. ت )
1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2. عدم ممنوعیت قانونی و حجر
3. خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
4. درخواست کتبی عضویت و تعهد به رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
5. عدم عضویت در تعاونی مشابه
علاوه بر شرایط فوق ، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را به عنوان شرایط اختصاصی ، برای عضویت پیش بینی کند. ایضاَ کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید ددر نظر گرفته شود.
هر آنچه از یک تیم زبده و متخصص حقوقی انتظار دارید را با متخصصان نیک تجربه کنید ..