خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

شرکت ها به دو نوع تقسیم می شوند :
الف – تجاری                  ب-  مدنی ( حقوقی )
شرکت مدنی، شرکتی است که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می شود.
شرکت مدنی ممکن است برای کسب و کار یا خرید و فروش یا پیشه وری و انجام حرفه و صنعتی به وجود آمده باشد. شرکت مدنی تابع مقررات قانون مدنی درباره حرفه و صنعت به وجود آمده است . در شرکت مدنی، هر یک از شرکاء در نفع و ضرر سهیم می باشند. مگر این که برای یک یا چند نفر از آن ها سهم زیادتری منظور شده باشد. طرز اداره شرکت ، طبق شرایط مقرر بین شرکاء خواهد بود. شریکی که به اداره کردن شرکت ماذون شده است، می تواند هر عملی را که لازم است انجام دهد و مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نیست. مگر اینکه مرتکب تقصیر یا غفلت و اهمال شده باشد.
اگر اداره کردن شرکت ، به عهده شرکا متعدد باشد، به نحوی که هر یک به طور استقلال ، ماذون در اقدام باشد، هر یک از آن ها می تواند منفرداَ به اعمالی که برای این امر لازم است، مبادرت نماید. اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند، مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد، در صورت عدم تنفیذ شرکای دیگر، در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود، اگرچه برای ماذونین دیگر، امکان برای مداخله در امر اداره کردن ، موجود نبوده باشد. شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن ، تصرف در اعمال شرکت نماید، ضامن است. شریکی که اموال شرکت در اخنیار اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقض آن نمی شود، مگر اینکه مرتکب تقصیر یا غفلت و اهمال شود. اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین شده باشد، هیچ یک از شرکاء نمی تواند قبل از انقضای مدت از شرکت خارج شود.

مشخصه های شرکت مدنی را می توان به ترتیب ذیل خلاصه کرد :
1- شرکت مدنی شخص حقوقی محسوب نمی شود. زیرا شرکت هایی که طبق قانون تجارت تشکیل و به ثبت داده شده باشند، شخصیت حقوقی دارند و شرکت مدنی چنین نیست.
2- شرکت مدنی تابعیت و اقامتگاه ندارد. زیرا علاوه بر اشخاص حقیقی یعنی افراد انسانی ، اشخاص حقوقی می توانند دارای تابعیت و اقامتگاه باشند و شرکت مدنی، همان طور که فوقاَ اشاره شد، شخص حقوقی به شمار نمی آید.
3- معاملاتی که شرکت مدنی انجام می دهد، معاملات تجاری محسوب نمی شود؛ زیرا طبق قانون تجارت ، معاملات شرکت های تجاری است که تجاری محسوب می گردد و شرکت مدنی، از شرکت های تجاری نیست.
4- در صورتی که مدت تعیین نشده باشد، شرکت مدنی به تقاضای هر یک از شرکاء ، از بین می رود و در مورد آن مقررات مربوط به تصفیه و ورشکستگی قابل اجرا نیست.
5- در شرکت مدنی، شرکاء جمیعاَ نمایندگی آن را به عهده دارند.
شرکت مدنی می تواند رسمیت قانونی داشته باشد و آن در صورتی است که برای شرکت ، شرکت نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد. اما تنظیم شرکت نامه رسمی به هیچ وجه موجب نمی شود که شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی باشد. اضافه می شود که ماده 34 نظام نامه مربوط در این زمینه می گوید : شرکت های منعقد بین کسبه جزء که اطلاق تاجر به آن ها نمی شود، در اعداد شرکت های تجاری نبوده و به عنوان قرارداد، مطابق مقررات قانون تجارت ثبت اسناد، در دفاتر اسناد رسمی باید به ثبت برسند.
رضایت نتایجی از تجربه خوب مشتریان است
با متخصصان نیک ، این حس خوب را تجربه کنید…