خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

“ثبت شرکت و اخذ مجوز در منطقه آزاد ماکو توسط کارشناسان مجرب ثبت نیک “
منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکویکی از شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی درشمال غرب ایران است وبا مساحتی بالغ بر500هزارهکتار، به عنوان هفتمین منطقه ازاد تجاری واقتصادی کشور،بابرخورداری ازظرفیت های اقتصادی قابل توجه وامکانات زیربنایی مناسب وحاکمیت مجموعه ای ازقوانین ومقررات ویژه حمایتی ،فرصت های قابل توجهی را پیش روی  سرمایه گذاران داخلی وخارجی قرارداده است.
مقصود از منطقه آزاد چیست؟
بنا به تعاریف بین المللی،منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری وغیربندری است که ازشمول برخی ازمقررات جاری کشورمتبوع خارج بوده وبا بهره گیری از مزایایی نظیر: معافیت های مالیاتی، بخشودگی سودوعوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید عرضی،اداری ومقررات دست و پا گیر وهم چنین سهولت وتسریع در فرآیندهای صادرات وواردات با جذب سرمایه گذاری خارجی وانتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
ازجمله مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد ماکو میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • معافیت مالی 20 ساله برای کلیه فعالیت ها ودر تمام زمینه ها
 • 100 % مالکیت خارجی
 • امکان اجاره زمین به سرمایه گذاران خارجی
 • ورود مواد اولیه وقطعات وماشین آلات واحدهای صنعتی تولیدی بدون پرداخت عوارض گمرکی
 • ارایه  خدمات پولی وبانکی وبیمه توسط بانک ها وبیمه های دولتی وخصوصی
 • عدم نیازبه اخذ روادید برای ورود اتباع خارجی
 • تظمیین کامل  سرمایه های خارجی توسط دولت ازطریق قانون جلب وحمایت ازسرمایه گذاری خارجی
 • ارسال محصولات به  داخل کشور وعدم پرداخت عوارض گمرکی تا حد مصوبات کمیسیون ارزش افزوده مناطق آزاد وویژه اقتصادی
 • وفور مصالح ساختمانی
 • برخورداری از قابلیت های گردشگری ووجود آثار تاریخی منحصربه فرد.
 • امکان ثبت شرکت با صد در صد سهام خارجی
 • دردسترس بودن منابع انرژی وآب
 • سرعت عمل در انجام اموروحداقل بروکراسی اداری به واسطه یکپارچگی وهماهنگی سازمان ها ومراکزتصمیم گیری ومجتمع شدن کلیه امورتحت نظرسازمان منطقه آزاد ماکو
 • وجود نیروی کارباهزینه پایین
 • طبیعت بکروجاذبه هابی دیدنی
 • همسایگی باکشور ترکیه وجمهوری خود مختار آذربایجان
 • وجود زیر ساخت های مناسب
 • وجود دشت ها واراضی وسیع برای کاربری های صنعتی،کشاورزی،دامپروری و…
 • معبرگردشگران به مقصد کشور ترکیه واروپا
 • واقع شدن درکلیدورشرق _غرب ونزدیکی به بازار اروپا(شاهراه ارتبط ترانزیتی) ودستیابی سریع ،آسان وارزان به بازارهای اروپا وآسیای میانه

ثبت شرکت در ماکو
به موجب ماده 20 قانون تجارت،شرکت های تجاری هفت نوع اند که عبارت است از:شرکت سهامی،شرکت با مسئولیت محدود،شرکت تضامنی،شرکت مختلط سهامی،شرکت مختلط غیرسهامی،شرکت نسبی،شرکت تعاونی تولید ومصرف؛نظر به اینکه اغلب مردم به انواع خاص از شرکت های تجاری یعنی شرکت سهامی خاص وشرکت بامسئولیت محدودتمایل نشان میدهند ونسبت به ثبت این نوع شرکت هااقدام میکنند،لذا درادامه جهت آشنایی بیشترشماعزیزان به شرایط ومدارک لازم جهت ثبت این شرکت های پرکاربرد می پردازیم.
شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در ماکو:
-حداقل سرمایه یک میلیون ریال
-دست کم3نفرعضو+2نفربازرس
-حداقل 35%سرمایه نقدا پرداخت شود
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص در ماکو :
-ا خذمجوزازمعاونت سرمایه گذاری سازمان،به عنوان مجوز فعالیت اقتصادی
– اساسنامه شرکت2جلد
– صورت جلسه مجمع عمومی موسسین 2نسخه
– اظهارنامه شرکت (فرم چاپی)2برگ
– ارایه گواهی پرداخت حداقل 35درصد سرمایه شرکت ازبانکی که حساب شرکت درشرف تاسیس درآنجا افتتاح شده است.
– صورت جلسه هیات مدیره باامضای مدیران منتخب(2نسخه)
– ارایه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(اگرآورده شرکت غیرنقدی منقول ویا غیرمنقول باشد)
– تصویر شناسنامه کلیه سهام داران وبازرسین
– ارایه اصل سند مالکیت (اگر اموال جزسرمایه شرکت باشد)
شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت بامسئولیت محدود در ماکو :
– تعهد به پرداخت کل سرمابه
– وجود حداقل  دونفرعضو
– حداقل سرمایه 1000.000ریال
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ماکو :
– گرفتن مجوز فعالیت اقتصادی ازمعاونت سرمایه گذاری سازمان
– تقاضانامه وامضای تمامی شرکاء(فرم چاپی 2برگ)
2نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس وامضای تمامی شرکا
– شرکت نامه وامضای تمامی شرکاء(فرم چاپی دوبرگ)
– دونسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدودوامضاء تمامی شرکا
– کپی شناسنامه وکارت ملی شرکاء ومدیران شرکت
– تائدیه پرداخت هزینه حق ثبت به سازمان منطقه
درانتها به فرآیند ثبت شرکت در ماکو، ویژه الف)اشخاص حقیقی  ب)اشخاص حقوقی ج)شرکت تعاونی می پردازیم:
الف.اشخاص حقیقی (ثبت نام فرد به عنوان بازرگان):
مراحل ثبت شرکت :

 • تحویل اظهارنامه ثبت نام در دفتر تجارتی به متقاضی واریه مشاوره درخصوص نحوه تکمیل آن (تایپ شده)
 • دریافت اظهارنامه ومدارک مورد نیازورفع نقص احتمالی.
 • دریافت حق الثبت متعلقه
 • ثبت محتویات پرونده دردفترمربوطه واختصاص شماره ثبت
 • امضادفترتوسط متقاضی
 • پلمب دفاتر تجاری (کل و روزنامه) و تحویل مدارک به متقاضی (چنانچه متقاضی مدیر عامل شخص حقوقی بوده و دفاتر تجاری شخص حقوقی برای سال جاری پلمپ گردیده ،نیازی به پلمب دفاتر جدید نمی باشد) .

ب. اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات)

 • ارائه مشاوره در خصوص تفاوت نوع اشخاص حقوقی وموضوعات نیازمند اخذ مجوز
 • تحویل فرم تعیین نام به متقاضی همراه با راهنمایی نحوه تکمیل فرم
 • ارسال اسامی پیشنهادی به اداره کل ثبت شرکت های تهران (ازطریق سامانه کشوری)
 • درصورت تعیین نام ،معرفی شرکت (سهامی)درشرف تاسیس به بانک جهت افتتاح حساب
 • درصورت عدم تایید نام،تماس با متقاضی جهت ارایه اسامی جدید
 • تحویل دفترچه اساسنامه وراهنمایی متقاضی درخصوص نحوه تکمیل آن
 • دریافت دفترچه اساسنامه ومدارک موردنیازوبررسی کارشناسی اسناد ومدارک
 • درصورت بروزاشتباه یانقص مدارک،ارایه مشاوره برای رفع نقص
 • دریافت حق الثبت متعلقه با توحه به میزان سرمایه اعلامی دراساسنامه
 • اخذمجوزثبت ازمعاونت اقتصادی وسرمایه گذادی(ازطریق اتوماسیون)
 • تنظیم وصدورآگهی تاسیس
 • ثبت محتویات آگهی دردفاتر جاری ثبتی واختصاص شماره ثبت
 • دریافت شناسه ملی از طریق سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
 • امضا دفتر ثبت توسط متقاضی
 • پلمب دفاتر تجاری(کل وروزنامه)وتحویل مدارک به متقاضی.
 • ارسال آگهی تاسیس به روزنامه رسمی ونشریه محلی(جهت چاپ وانتشار)

فرآیند ثبت شرکت تعاونی در ماکو:
شرکت  تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی وحقوقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع، درجهت اهداف مصرح (واضح ،آشکار) درقانون بخش تعاونی تشکیل میشود.هدف اصلی این شرکت ها کمک به بهبود وضع اقتصادی ورفاه شرکاء ونامین حوائج ونیازمندی های مخصوص آنها است .
٭تبصره تعداداعضای شرکت تعاونی نبایداز7عضوکمترباشد.
مراحل ثبت  :

 • راهنمایی متقاضی به اداره تعاون
 • ارایه معرفی نامه ازاداره تعاون به همراه  اسامی پیشنهادی شرکت
 • ارسال اسامی پیشنهادی به اداره کل ثبت شرکت های تهران(از طریق سامانه کشوری)
 • درصورت تعیین نام، انعکاس مراتب به اداره تعاون جهت تکمیل پرونده و افتتاح حساب
 • در صورت عدم تایید نام، تماس با متقاضی جهت ارایه اسامی جدید
 • دریافت پرونده ارسالی اداره تعاون ومدارک موردنیاز
 • دریافت حق الثبت متعلقه با توحه به میزان سرمایه اعلامی  در اساسنامه
 • اخذ مجوزثبت ازمعاونت اقتصادی وسرمایه گذادی(ازطریق اتوماسیون)
 • تنظیم وصدورآگهی تاسیس
 • ثبت محتویات آگهی دردفاتر جاری ثبتی واختصاص شماره ثبت
 • دریافت شناسه ملی از طریق سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
 • اخذمجوزثبت ازمعاونت اقتصادی وسرمایه گذادی(ازطریق اتوماسیون)
 • تنظیم وصدورآگهی تاسیس
 • ثبت محتویات آگهی دردفاتر جاری ثبتی واختصاص شماره ثبت
 • دریافت شناسه ملی از طریق سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
 • امضا دفتر ثبت توسط متقاضی
 • پلمب دفاتر تجاری(کل وروزنامه)وتحویل مدارک به متقاضی.
 • ارسال آگهی تاسیس به روزنامه رسمی ونشریه محلی(جهت چاپ وانتشار)

کلیه امور ثبتی و اداری خود را با اطمینان خاطر، به متخصصان متعهد ثبت شرکت نیک بسپارید.
“آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است”