اسفند 25, 1398

ثبت شرکت خارجی در ایران

ثبت شرکت خارجی در ایران

میدونی که بعد ازلغو کاپیتولاسیون، قانون گذار ثبت شرکت های خارجی رودر ایران الزامی کرد و برای مؤسس ان انها در صورت عدم ثبت مجازات هایی مقرر کرد.
شرکت خارجی در چه حدودی می تونه در ایران شخصیت حقوقی داشته باشه و در چه صورتی می تونه با رعایت اصل 81 قانون اساسی ایران در کشور ما به ثبت برسه.

اگه شرکت خارجی مقررات بالا رو بتونه خود رو به ثبت برسونه، ثبت آنهم، تابع مقرراتی که در زیرگفته خواهد شد:

شرایط ثبت چیه؟

درخواست ثبت باید در تهران و دراداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی انجام بشه.درخواست در صورتی قابل پذیرفته بشه که شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشه. شرکت در صورتی قانونی تلقی می شه که طبق قانون کشورش، موجود باشه چه موجودیت اون نیاز به ثبت داشته باشه یا نداشته باشه.
شرکتی که در خواست ثبت می کنه، باید مرجع ثبت شرکت ثابت کنه که در کشورش قانونی باشه

پس طبق ماده 7 قانون ثبت شرکت ها:

“تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب اون باید به اداره ثبت اسناد یعنی اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به صورت کتبی اطلاع داده می شه و تا وقتی که این اطلاع داده نشه

کارایی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده امور شرکت محسوب می شه

معنایه که این قاعده عام و عمومیه که عزل وکیل اگه از دید اشخاص ثالث پنهان مانده باشه در نتیجه: اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده برای شرکت می باشه.

اسناد لازم برای ثبت:

برای ثبت شرکت خارجی، ماده 5 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتا اینجورگفته شده.

1اظهارنامه ثبت لازمه.
2- یک نسخه از اساسنامه شرکت لازمه.
3- یک نسخه از اختیار نامه نماینده شرکت در ایران و (در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته  باشه).

پس وفق اظهارنامه ماده 5 که ضروریه به فارسی نوشته شده باشه دارای نکات زیر باشه:

 • ذکر نام کامل شرکت ذکر نوع شرکت سهامی و تضامنی و مختلط و غیره

 •  ذکر مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح

 • ذکر تابعیت شرکت

 • مقدار سرمایه شرکت در زمان تقاضا

 • آخرین کارنامه و گزارش و کارکردشرکت، به شرط اینکه قوانین جاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامۀ خود شرکت انتشار گزارش شرکت رو مقرر کرده باشه

 • در کدوم محل و در چه تاریخی و در کدوم مقام صلاحیتدار، شرکت تقاضا کننده طبق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده

 • شرکت به کدوم نوع امور صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران فعالیت داره

 • شعب اون در کدوم یک از نقاط ایران موجوده

 • نماینده عمده شرکت در ایران چه کسی هست و اگه شرکت چند نماینده جداگانه داره نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی می باشه

 • نام و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده

 • عهد و تعهدی که هر سال یک گزارشی از شرکت رو به اداره ثبت شرکت بده.     

 

وقتی که ثبت شعبه شرکت خارجی مدنظر باشه طبق ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها ارائه مدارک زیر رو لازمه است:

اظهارنامه ثبت به فارسی:

میدونی سواد مصدق چی می باشه؟

سوادی که دفتر محکمه‌ای که عرضه حال به اونجا داده می‌‌شه یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی ودر صورتی که سواد سند در خارجه تهیه شده باشه باید در دفتر یکی از سفارت خانه‌ها یا کنسول‌گری‌های ایران مصدق بشه.

انواع سواد مصدق چیه؟

یک/ سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران.
دو/ سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه

3) تایید ثبت:

پس ماده 18 نظامنامه پس از ثبت شرکت و هر یک از شعبش اداره ثبت اسناد باید تصدیقی حاکی از ثبت شرکت یا شعبه اون به تقاضا کننده بده

تصدیق بالا هم باید طبق مراحل زیرباشه:

1- ذکرنام کامل شرکت.
2- ذکرنوع شرکت از سهامی و تضامنی و مختلط وغیره.
3- ذکر مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح اون.
4- ذکرتابعیت شرکت.
5- ذکر مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا.
6- ذکردر چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدارشرکت تقاضا کننده طبق قانون اون کشور باشه.
7- ذکر شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کنه.
8- ذکر تاریخ ثبت.
9- امضای مدیر کل ثبت اسناد در مملکت اصلی

*نکته: وقتی که تصدیق برای شبعه شرکت باشه باید موارد بالا ذکر بشه

۴) نشر ثبت شرکت:

طبق ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، اگه درمدت یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شُعبَش ثبت شرکت ها باید مراحل زیر رو با هزینه کردن خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های روزتهران به تعیین وزارت عدلیه منتشربشه:

-خلاصه اساسنامه شرکت

– اسم نماینده عمده شرکت در ایران و اگه شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشه، اسم همشون ذکر اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارن.

– اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت ابلاغیه ها مربوطه به شرکت صلاحیت دار

پس طبق ماده21 نظامنامه: اگه مراحل بالا در ماده فوق باید در یکی از روزنامه های محلی  منتشر بشه که شعبۀ شرکت در اونجا دایر بوده و یا تأسیس می شه و اگه در اون محل روزنامه نباشه، این انتشار باید در یکی از روز نامه های تهران منتشر بشه

۵) نتیجه عدم ثبت شرکت خارجی:

عدم ثبت شرکت موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه اونا در ایران می شه

طبق ماده 220 ق.تجارت برای آسان کردن و به دست آوردن ثبت شرکت های خارجی گفته شده که؛

هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتا مصوب خرداد ماده 1310 مکلف به ثبت و باید در همه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران، تصریح کنه که تحت چه نمره ای در ایران به ثبت رسیده

جز اون محکوم به جزای نقدی از 200 تا 20 هزار ریال خواهد شد. به این دلیله که با این اقدام مؤسسات دولتی در مواردی که میخوان قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنه سند ثبت شرکت رو در ایران طلب می کنه و باعث میشه شرکتای خارجی قبل هر کاری خود رو به ثبت برسونه.

پیام در واتس اپ
مشاوره در واتس اپ