خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

با استناد به مواد 93- 136- 137 و 138 قانون تجارت ، موارد انحلال شرکت تضامنی به شرح ذیل است :
1. هدفی که شرکت برای انجام آن تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیرمقدور باشد.
2. شرکت دارای مدت بوده و مدت مزبور منقضی شده و در صورت جلسه تمدید مدت قبل از انقضای آخرین روز تقدیم اداره ثبت شرکت ها نشود.
3. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت انحلال
4. در صورتی که یکی از شرکاء شرکت را فسخ کند و وفق اساسنامه اجازه این کار را داشته باشند.
5. در صورت ورشکستگی شرکت
6. در صورت تراضی تمام شرکاء
7. صدور حکم انحلال از دادگاه با تقاضای احدی از شرکاء
8. در صورت فوت یا نحجوریت یکی از شرکاء به شرط اینکه در اساسنامه قید شده باشد.
9. اگر احدی از شرکاء ورشکست شود و سهم ورشکسته در شرکت از منافع ، کافی جهت پرداخت دین وی نباشد می توانند تقاضای انحلال شرکت را بکنند مشروط به اینکه 6 ماه قبل قصد خود را به وسبله اظهارنامه به اطلاع شرکت رسانده باشد.

  • نکات قانونی راجع به انحلال شرکت تضامنی :

– به موجب بند‌‌ ب ماد‌‌ه 136 قانون تجارت، انحلال شرکت تضامنی، با موافقت تمامی شرکا امکان‌پذیر است. بنابراین د‌‌ر صورتی که حتی یکی از شرکا مخالف باشد‌‌، انحلال صورت نخواهد‌‌ گرفت. با این حال اگر اساسنامه یا شرکت‌نامه، شرکا را از حق فسخ محروم نکرد‌‌ه باشد‌‌، هر یک از شرکا می‌‌‌تواند‌‌ د‌‌ر صورتی که انحلال به قصد‌‌ ضرر زد‌‌ن به شرکا یا اشخاص د‌‌یگر نباشد‌‌، انحلال شرکت را د‌‌رخواست کند‌‌. (بند‌‌ د‌‌ ماد‌‌ه 136 قانون تجارت)
این تقاضا باید‌‌ 6 ماه قبل از فسخ، کتباً به شرکا اعلام شود‌‌. همچنین برابر اساسنامه باید‌‌ سال به سال به حساب شرکت رسید‌‌گی شود‌‌، فسخ د‌‌ر هنگام پایان محاسبه سالیانه به عمل می‌‌‌آید‌‌. (ماد‌‌ه 137 قانون تجارت)
– ورشکستگی یکی از شرکا ممکن است به انحلال شرکت منجر شود‌‌. (بند‌‌ ه ماد‌‌ه 136 قانون تجارت)
انحلال شرکت به سبب ورشکستگی شرکا جنبه قهری د‌‌ارد‌‌. یعنی نیازمند‌‌ صد‌‌ور حکم انحلال به وسیله د‌‌اد‌‌گاه به سبب ورشکستگی شریک نبود‌‌ه و کافی است که مد‌‌یر تصفیه شریک ورشکسته کتباً تقاضای انحلال شرکت را کرد‌‌ه باشد‌‌ و از این تقاضا 6 ماه گذشته و شرکت، مد‌‌یر تصفیه را از تقاضای مزبور منصرف نکرد‌‌ه باشد‌‌. (ماد‌‌ه 138 قانون تجارت)
– فوت شریک نیز شرکت را منحل می‌‌‌کند‌‌ (بند‌‌ و ماد‌‌ه 136 قانون تجارت) مگر اینکه شرکای باقی ماند‌‌ه و قائم‌مقام متوفی به بقای شرکت رضایت د‌‌هند‌‌.
برابر ماد‌‌ه 139 قانون تجارت، اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم گرفته باشند‌‌، قائم‌مقام متوفی باید‌‌ د‌‌ر مد‌‌ت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عد‌‌م رضایت خود‌‌ را کتباً اعلام کند‌‌.
– محجوریت یکی از شرکا موجب انحلال شرکت می‌‌‌شود‌‌. (بند‌‌ و ماد‌‌ه 136 قانون تجارت) اما د‌‌ر ماد‌‌ه 140 قانون تجارت آمد‌‌ه است که د‌‌ر صورت محجور شد‌‌ن یکی از شرکا با اِعمال ماد‌‌ه 139 قانون تجارت، می‌‌‌توان شرکتی را از انحلال نجات د‌‌اد‌‌. یعنی باقی ماند‌‌ن شرکت، وابسته به رضایت سایر شرکا و قائم‌مقام محجور است.
– انحلال شرکت تضامنی برابر با بند‌‌ ج ماد‌‌ه 136 قانون تجارت، د‌‌ر صورتی ممکن است که یکی از شرکا به د‌‌لایلی انحلال شرکت را از د‌‌اد‌‌گاه تقاضا کند‌‌ و د‌‌اد‌‌گاه آن د‌‌لایل را موجه تشخیص د‌‌اد‌‌ه و حکم به انحلال بد‌‌هد‌‌.
البته موضوع مهم تشخیص موجه بود‌‌ن د‌‌لایل است و د‌‌لیل را وقتی می‌‌‌توان موجه د‌‌انست که سایر شرکا وظایف و تعهد‌‌ات خود‌‌ را انجام ند‌‌هند‌‌ یا عملی مخالف با محتوای قرارد‌‌اد‌‌ شرکت انجام د‌‌هند‌‌. مطابق تبصره همین ماد‌‌ه، د‌‌ر صورتی که د‌‌لایل انحلال، منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین باشد‌‌، د‌‌اد‌‌گاه می‌‌‌تواند‌‌ به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال، حکم به اخراج آن شریک یا شرکای معین را بد‌‌هد‌‌.
– د‌‌ر صورت د‌‌رخواست طلبکار یا طلبکاران شخصی هر یک از شرکا، شرکت منحل می‌‌‌شود‌‌، آن هم زمانی که نتوانسته باشند‌‌ طلب خود‌‌ را از د‌‌ارایی شخصی مد‌‌یون (شریک) وصول کنند‌‌ و سهم مد‌‌یون از منافع شرکت هم برای پرد‌‌اخت طلب آنها کافی نباشد‌‌. درواقع، منظور از قانون حفظ حقوق طلبکاران و بقای شرکت بوده است . زیرا اولاً مقرر کرد‌‌ه است که طلبکار باید‌‌ 6 ماه قبل، قصد‌‌ خود‌‌ را به اطلاع شرکت برساند‌‌ و ثانیاً طبق ماد‌‌ه 131 قانون تجارت، د‌‌ر صورتی که سایر شرکا سهمیه آن شریک را از د‌‌ارایی شرکت نقد‌‌اً پرد‌‌اخت کنند‌‌، می‌‌‌توانند‌‌ از انحلال شرکت جلوگیری کنند‌‌.

  • مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت تضامنی

_اصل صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
_فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکا
_مدارک ثبتی شرکت

  • نمونه صورتجلسه انحلال شرکت تضامنی :

نام شرکت ……………………………….. شماره ثبت ………………….. و شناسه ملی …………….. سرمایه ثبت شده ………………………. ریال در تاریخ …………………. ساعت ……………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای ………………………….دارای ………………………….ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای ………………………….دارای ………………………….ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای ………………………….دارای ………………………….ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای ………………………….دارای ………………………….ریال سهم الشرکه
در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی بعمل آمد والنهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود در نتیجه خانم / آقای ………………………. به شماره ملی ………………………….. به آدرس…………………………………………………………………………………کدپستی : …………………………… به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.
به خانم / آقای …………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء
2ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء
3ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء
4ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء
ثبت شرکت نیک
{ ارائه دهنده ی خدمات سریع ثبتی }