خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

با توجه به بند د ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ؛ مالک علامت می تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت را برای دوره های متوالی ده ساله بنماید . درخواست تمدید ثبت ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره، به عمل خواهد آمد. ( در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت ، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد ، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . )
تقاضای تمدید ثبت علامت تجاری در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم می شود.
مدارک مورد نیاز جهت تمدید علامت تجاری به شرح ذیل است :
1. درخواست تمدید ثبت علامت تجاری که حاوی مورد ذیل باشد :
الف- شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.
ب- طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.
ج- اسم و نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
2. مدارک مثبت هویت متقاضی
3. حداقل شش نمونه از علامت با رعایت ماده 108 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
4. مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید ثبت ، صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می گردد.
گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم ، و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود.
قابل ذکر است ، درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد. مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید، درخواست جداگانه ای را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است ، بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر ، تسلیم مرجع ثبت نماید.  با رعایت تبصره های 2 و 3 ماده 133 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، تمدید ثبت علامت نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد. در غیر این صورت مقررات تغییر علامت قابل اعمال خواهد بود.
در موقع تمدید ثبت ، مرجع ثبت مکلف است طبقه کالاها و خدمات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی علامت ، در دفتر ثبت و گواهی نامه نمدید ثبت علامت را بر اساس آن تصحیح نماید.
هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی به عهده مالک علامت خواهد بود.

  • نمونه اظهارنامه تمدید مدت علامت تجاری

اینجانب …………………. ( شخص حقیقی ) نام و نام خانوادگی ………………………. آدرس دقیق محل سکونت ………………………………………………………………………………………………….. شخص حقوقی : ( نام مدیر یا مدیران دارنده حق امضاء ) ……………………………………………………….. نام و شماره ثبت شرکت ……………………………………. آدرس شرکت دفتر مرکزی ………………………………………………………………………………………………………… وکالتاَ / اصالتاَ تز طرف ………………………………… تقاضا دارد ثبت علامت شماره ……………… که برای کالاهای طبقات …………………………………………………. در تاریخ …………………………. به ثبت رسیده برای مدت ده سال دیگر تمدید نمایند.
امضاء
امضای صاحب علامت یا وکیل قانونی
ضمائم :
1. اصل تصدیق ثبت جهت ظهرنویسی ارائه گردد.
2. در صورتی که وکیل قانونی صاحب علامت ، درخواست کننده باشد وکالتنامه ارائه شود.
3. یک نسخه روزنامه رسمی علامت ثبت شده .
1. تصویر علامت تجاری الصاق گردد.
2. به نحوی امضاء شود که نیم امضاء روی تصویر علامت و نیم دیگر آن در روی اظهارنامه قرار گیرد.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
خاطر نشان می شویم، کلیه ی خدمات ثبت برند به طور تخصصی توسط  متخصصان مجرب ثبت نیک در این مرکز ارائه می گردد.

  • خدمات  متخصصان نیک در راستای تضمین بهبود روند ثبت برند شامل موارد ذیل می باشد.

_مشاوره رایگان حقوقی
_مشاوره جهت انتخاب نام مناسب برای برند
_استعلام برند
_ ارائه ی خدمات با حداقل هزینه و کوتاه ترین زمان ممکن