خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

تغییرات در موسسات غیرتجاری با اختیارات حاصله از اساسنامه ، جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است که با تشکیل جلسه و تنظیم صورت جلسه نسبت به آن اقدام خواهند نمود. تغییرات در موسسات غیرتجاری به اشکال ذیل خواهد بود :
1. تغییر موضوع موسسه
2. تغییر نام موسسه
3. تغییر محل موسسه
4. افزایش سرمایه
5. کاهش سرمایه
جهت آشنایی با مراحل و شرایط تغییرات در موسسات غیرتجاری به طور جداگانه به شرح هر یک از آن ها می پردازیم.

  • تغییر موضوع موسسه غیرتجاری

جهت تغییر در موضوع موسسه رعایت نکات ذیل ضروری است :
الف – تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
ب- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال و سپس بارکد پستی را در سامانه درج نمایید.
ج-  در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها الزامی است.

د- در صورتی که ثبت موضوع موسسه محتاج به اخذ مجوز از مراجع خاصی باشد می توانید راساَ نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها نمایید و همچنین در صورت عدم اخذ مجوز ، اداره ثبت شرکت ها راساَ نسبت به استعلام از مراجع ذیصلاح می نماید و پس از دریافت استعلام آن را به مرجع مربوطه تحویل و پس از دریافت پاسخ استعلام آن را تحویل اداره ثبت شرکت ها نمایید.
ه- فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

  • تغییر نام موسسه غیرتجاری

تغییر نام موسسه غیر تجاری مستلزم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم 3 صورتجلسه با امضاء کلیه شرکاء حاضر در مجمع و با مهر آن شخصیت حقوقی می باشد که می بایست ظرف سه روز از طریق اداره پست تحویل اداره ثبت شرکت ها گردد و سپس بارکد پستی در سامانه درج شود.
لازم به ذکر است در صورتی که مجمع با حداکثر شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه الزامی است.

  • تغییر محل موسسه غیرتجاری

جهت تغییر محل موسسه غیرتجاری می بایست مراحل ذیل طی شود.
الف – تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه در 3 نسخه با امضاء کلیه شرکاء حاضر در مجمع
ب- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی ظرف سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمایید.
ج- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مدارک مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها الزامی است.

  • کاهش سرمایه و خروج شریک

هر یک از شرکاء می توانند نسبت به کاهش سرمایه خود اقدام و همچنین می توانند به اخذ کلیه سرمایه خود از موسسه خارج شوند.
جهت کاهش سرمایه و خروج شریک در موسسه غیرتجاری مراحل ذیل باید طی شود :
الف – تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
ب- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال و سپس بارکد پستی را در سامانه درج نمایید.
ج- در صورتی که جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها الزامی است.
د- شریکی که از موسسه با اخذ سهم الشرکه خود خارج می شود لازم است که شخصاَ با وکیل رسمی وی با در دست داشتن شناسنامه یا وکالتنامه رسمی جهت امضاء ذیل دفاتر ثبت به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید.

  •  افزایش سرمایه و ورود شریک جدید

شرکاء می توانند با تشکیل مجمع فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه و پذیرش و ورود شریک جدید اقدام نمایند. جهت افزایش سرمایه در موسسه تجاری نکات ذیل باید رعایت شود :
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
ب- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه تنظیم و به همراه کپی مصدق شناسنامه وکارت ملی شرکاء جدید ، ظرف مدت سه روز از طریق اداره پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال و سپس بارکد پستی را در سامانه درج نمایید.
ج- در صورتی که مجمع با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها الزامی است.

  • انحلال و تصفیه موسسات غیر تجاری

انحلال موسسات غیرتجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا به موجب حکم دادگاه باشد. چنانچه انحلال اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن مطابق مقررات مندرج اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می گیرد و در صورتی که متصدی امر تصفیه و چگونگی انجام آن معین نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده هنگام انحلال یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید. اگر انحلال به موجب حکم دادگاه باشد امر تصفیه به عهده متصدی تصفیه مقرر اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حکم انحلال یک نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانون تجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت.
جهت ثبت انحلال موسسات غیر تجاری، مجمع عمومی فوق العاده می بایست صورتجلسه ای را که به امضاء شرکت رسیده باشد در سه نسخه تنظیم نماید. ( در صورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه الزامی است ).
سپس فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء و همچنین فتوکپی مدیر تصفیه ( اگر خارج از شرکا باشد ) به انضمام آخرین روزنامه رسمی موسسه جهت انحلال موسسه تحویل اداره ثبت شرکت ها گردد تا در دفاتر آن اداره ثبت و ذیل آن توسط نماینده یا وکیل رسمی موسسه امضاء  گردد.
نکته :
کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی http://irsherkat.ssaa.ir  صورت می گیرد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
مرکز تخصصی نیک، با کادری متخصص و مجرب در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت، ثبت برند، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع و .. خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.