خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله ارکان شرکت سهامی خاص (مجامع عمومی_هیئت مدیره_بازرسان) رامورد بحث قرارمی دهیم، گفتار نخست مجامع عمومی، گفتار دوم هیئت مدیره وگفتار سوم به بازرسان اختصاص یافته است.
• گفتارنخست: مجامع عمومی

درشرکت های سهامی خاص مجامع عمومی به ترتیب عبارتنداز:
1_مجمع عمومی عادی
2_مجمع عمومی فوق العاده
3_مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
• اول مجمع عمومی عادی:
ماده 86 قانون تجارت_مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت، به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است،تصمیم بگیرد.
ماده 87_درمجمع عمومی عادی _حضور دارندگان اقلا بیش ازنصف سهامی که حق رای دارند، ضروری است .اگر دراولین دعوت حد نصاب مذکورحاصل نشده، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد وبا حضورهر عده از سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته واخذ تصمیم خواهد نمود،به شرط آنکه دردعوت دوم، نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 88_درمجمع عمومی عادی،تصمیمات همواره به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضردرجلسه رسمی معتبر خواهد بود مگردرمورد انتخاب مدیران وبازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
درمورد انتخاب مدیران،تعداد آراء هررای دهنده درعدد مدیرانی که باید انتخاب شوند،ضرب شود حق رای هررای دهنده برابرحاصل ضرب مذکورخواهد بود،رای دهنده می تواند آرا خود را به یک نفربدهد،یا آن رابین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرردارد.
ماده 89_مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار درموقعی که دراساسنامه پیش بینی شده است،برای رسیدگی به ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی قبل وصورت دارایی ومطالبات ودیون شرکت وصورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت ورسیدگی به گزارش مدیران وبازرس یا بازرسان وسایر امورمربوط به حسابهای  سال مالی، تشکیل شود.
• دوم مجمع عمومی فوق العاده:
ماده 83 قانون تجارت_هرگونه تغییر درمواد اساسنامه یا درسرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد،منحصرا درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
«درشرکت های سهامی خاص، اتخاذ تصمیم درموارد زیرنیز درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد»
_ترتیب دادن سهام ممتاز وهرگونه تغییر درامتیازات وابسته به سهام ممتاز
_درمورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام وبالعکس
_دادن اجازه به هیئت مدیره برای افزایش سرمایه به مبلغ معین وظرف مدت معین
_ترتیب امر تصفیه شرکت درمواردی که مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال می دهد.
• سوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
ماده 92_هیئت مدیره وهمچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند درمواقع مقتضی مجمع عمومی عادی رابه طور فوق العاده دعوت نمایند.دراین صورت دستور جلسه مجمع باید درآگهی دعوت قید شود.
• گفتار دوم: هیئت مدیره
ماده 107قانون تجارت_شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند، اداره خواهد شد.
ماده 108_مدیران شرکت(سهامی خاص) توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند
⃰ اشخاص حقوقی رامی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود.در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره راداشته وباید یک نفر رابه عنوان نماینده دایمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید؛چنین نماینده ای مشمول همان شرایط وتعهدات ومسئولیت های مدنی وجزایی عضو هیئت مدیره بوده، ازجهت مدنی باشخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی عضوهیئت مدیره می تواند نماینده خود راعزل کند به شرط آن که درهمان موقع جانشین اوراکتبا به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می شود.
ماده 111_اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
1- محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنها صادرشده است.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یایکی ازجنحه های(جرم) ذیل، به موجب حکم قطعی ازحقوق اجتماعی کلایا بعضا محروم شده باشند درمدت محرومیت.
سرقت_خیانت در امانت – کلاهبرداری_ جنحه هایی که به موجب قانون درحکم خیانت درامانت یا کلاهبرداری شناخته شده است .اختلاس _ تدلیس(فریب دادن)_تصرف غیر قانونی دراموال عمومی.
• گفتارسوم: بازرسان
ماده 144قانون تجارت_مجمع عمومی عادی، درهرسال، یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند، انتخاب مجددبازرس یا بازرسان بلامانع است.
⃰ مجمع عمومی عادی درهرموقع می تواند بازرس یا بازرسان راعزل کند،به شرط آنکه جانشین آنها رانیزانتخاب نماید.
ماده 145_انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی خاص، طبق بند 3 ماده 20 این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 146_مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کنند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
ماده 147_اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
1_اشخاص مذکوردر ماده (111) این قانون.
2_مدیران ومدیرعامل شرکت
3_اقرباء سببی ونسبی مدیران ومدرعامل،تا درجه سوم ازطبقه اول ودوم
4_هرکس که خود یا همسرش ازاشخاص مذکور دربند 2موظفا حقوق دریافت می دارد.
ماده148 _بازرس یا بازرسان، علاوه بروظایفی که درسایرمواد این قانون برای آنها مقرر شده است،مکلفند درباره صحت ودرستی صورت دارایی وصورت حساب دوره عملکرد وحساب سود وزیان وترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند وهم چنین درباره صحت مطالب واطلاعاتی مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند،اظهارنظر کند.بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام،در حدودی که قانون واساسنامه شرکت تعیین کرده است، به طور یکسان رعایت شده باشد ودرصورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قراردهند،بازرسان مکلفند مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
ماده 149_بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع،هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده واسناد ومدارک واطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده ومورد رسیدگی قراردهند،بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که به عهده دارند،از نظر کارشناسان استفاده کنند،به شرط آنکه آنها را قبلا به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند،مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق ورسیدگی را خواهند داشت.
⃰ بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع عمومی عادی، جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت نیک ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.