تشکیل پرونده مالیاتی پس از ثبت شرکت

در این مقاله قصد داریم در مورد تشکیل پرونده مالیاتی پس از ثبت شرکت ، مدارک مورد نیاز ، مراحل و نکات ضروری تشکیل پرونده مالیاتی توضیح دهیم .
چنانچه جهت اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی بهتر است این مقاله را مطالعه نمایید .
هر شخصیت حقوقی ( شرکت ) باید پس از تأسیس برای تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی اقدام کند ، طبق مقررات مربوطه ، شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر ( مالیات ) سرمایه می باشد .

تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن است که شرکت به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی معادل دو برابر مبلغ اولیه خواهید شد .
به عبارت دیگر در صورت عدم تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت حق التمبر به دارایی ، ظرف دو ماه به جای 2 در هزار معادل 6 در هزار سرمایه شرکت ثبت شده را باید پرداخت نمایید .