شرایط و مراحل ثبت شرکت تعاونی

در این مقاله قصد داریم در مورد مراحل ثبت شرکت تعاونی ، ارکان ، اعضاء ، حداقل سرمایه و هر آنچه که باید در مورد ثبت این نوع از شرکت بدانید توضیح دهیم .
شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودی وضع مادی و اجتماعی اعضاء از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آن ها طبق اصولی که در قانون تعاونی ها مطرح است تشکیل می شود .

ثبت این نوع از شرکت های دارای قواعد و قوانین متفاوت به نسبت سایر شرکت های تجاری است و باید پیش از اقدام به ثبت شرکت با موارد مربوط به آن آشنایی کامل داشته باشید .

آنچه راجع به تصفیه شرکت های تجاری باید بدانید

در این مقاله قصد داریم در مورد تصفیه شرکت های تجاری ، انتخاب مدیر تصفیه شرکت ، اعلان اسامی مدیران و موارد مربوط به آن بپردازیم چنانچه جهت ثبت تغییرات شرکت و انحلال باید با ضوابط و قوانین مربوط به آن آشنایی کامل داشته باشید .
شرکت پس از انحلال ، وارد مرحله تصفیه می شود که در این مرحله شرکت دارای شخصیت حقوقی می باشد و پس از آن که طلب شرکت وصول و بدهی پرداخت یا صلح شد و همچنین دارایی شرکت تقسیم شد ، شخصیت حقوقی شرکت پایان می یابد .

تصفیه این شرکت ها مطابق مواد قانون تجارت می باشد که مواد 202 تا 218 قانون تجارت ، مربوط به تصفیه شرکت های قانون تجارت است و در رابطه با تصفیه شرکت سهامی و هم چنین تصفیه شرکت های ورشکسته کاربرد ندارد .

روند تصفیه شرکت های تعاونی طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

در این مقاله قصد داریم در مورد تصفیه شرکت های تعاونی ، مراحل تصفیه شرکت و موارد مربوط به آن توضیح دهیم .
تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت ، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت ، انجام معاملات جدید که هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد ، نقد کردن دارایی شرکت ، پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم باقی مانده دارایی آن بین شرکاء و موارد از این قبیل که باید برای تصفیه شرکت به صورت قانونی اقدام به ثبت تغییرات شرکت نمایید .

وظایف و اختیارات هیئت مدیره در شرکت های تعاونی

  • وظایف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره – جز در مواردی که اتخاذ تصمیم درباره آن ها در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد – با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه، صلاحیت اداره امور شرکت تعاونی را داراست. در همین زمینه قانون وظایف و اختیارات هیئت مدیره را به شرح ذیل تعیین می کند :