شرایط دعوت و حد نصاب حضور در تشکیل شرکت سهامی

اگرچه شرایط دعوت و حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات مجمع عمومی موسس در ماده 75 ” لایحه ” به اجمال ذکر شده اما موسسین و پذیره نویسان عملاَ با ابهاماتی در این خصوص مواجه اند. در مواد قبلی همواره موسسین و پذیره نویسان از هم تفکیک شده و از ظاهر صدر ماده 75 ” لایحه ” چنین استنباط می شود که از دید قانون گذار حضور موسسین در جلسه مفروغ عنه فرض شده و حضور پذیره نویسان با تعهد حداقل نصف سرمایه شرکت برای حصول حد نصاب رسمیت جلسه ضروری است.