نکات قابل توجه در خصوص بطلان شرکت سهامی عام

بطلان شرکت سهامی عام یا بطلان عملیات شرکت ممکن است در اثر اقدام به عملیات و یا عدم رعایت مقررات قانونی شرکت سهامی به وجود آید و اگر هیئت مدیره متوجه مطلب باشد و اگر عملیات خلاف قانونی مربوط به اقدام خودشان بود ممکن است آن را باطل و اگر مربوط به اساس شرکت است باید اقدام به ثبت تغییرات شرکت نموده و مجمع عمومی را دعوت کنید و مسئله را مطرح نمایید .