خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

برطبق دستورالعمل اجرایی تعیین نام اسخاص حقوقی، متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی وارائه مدارک لازم نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی مورد نطر اقدام می نمایند.

پیشنهاد نام اشخاص حقوقی از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی ارائه می نمایند صورت می پذیرد. اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آنها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است، باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام وبه ضمیمه مدارک تسلیم نمایند. مهلت اعتبار تأیید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند، نامحدود است. اعتبار تأیید نام شخص حقوقی در شرف تأسیس یا تغییرات، سه ماه از تاریخ تأیید می باشد. این مدت برای شرکت های سهامی عام، شش ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.
مطابق دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی، در نام شرکت باید از اسم خاص استفاده شود. نام شرکت باید دارای ریشه فارسی بوده و در آن نباید از کلمات یا عبارات انگلیسی استفاده شود.
نام شرکت باید درای معنا و مفهوم باشد و نباید با شئونات و قوانین انقلاب اسلامی ایران در تضاد باشد.
نام انتخابی نباید لاتین باشد.
جهت تعیین اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
در نام  شرکت، از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
 نام پیشنهادی اشخاص حقوقی در موارد زیر قابل تأیید نمی باشد:
– نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی وکشوری دارند.
– نام های که در آن اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
– نام های که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی ویا شامل واژهای بی معنا یا الفاظ قبیحه (زشت) و مستهجن وخلاف اخلاق حسنه باشند.
– نام یا نام های اختصاری یا حروفی که رسما متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، کشور، ناجا، نزاجا، مگر با ارائه مجوز از مقامات صلاحیت دار دولتی.
– هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کندده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ان، ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
همچنین در صورتی که نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد. به طور مثال اگر نام شرکت تجارت بامداد البرز ثبت شده در بانک اطلاعاتی وجود داشته باشد، دیگر نام بامداد به تنهایی به متقاضی دیگر داده نمی شود هر چند که نام مذکور به تنهایی ثبت نشده باشد. البته این موضوع  با برخی از اصول کلی حقوقی متفاوت می باشد که جا دارد نسبت به آن آسیب شناسی گردد و رویه اداره تعیین نام در تأیید نام در این خصوص اصلاح گردد.
واژ هایی که به طرز گمرا ه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
اضافه کردن اعداد به نام های که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده از اعداد در نام ها ی جدید پیشنهادی ، باید نگارش آنها به صورت حروفی باشد؛ نام های تأیید شده ، به صورت جدا گانه وجدایی از انتقال ماکیت شرکت، قابل انتقال به غیر  نمی باشد.
نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورت جلسه ای که با رعایت قوانین ، مقررات وشرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود، قابل تغییر خواهد بود. در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی رعایت مواد قانونی از جمله قانون تجارت وتبصره ذیل ماده (4) لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده (1) آیین نامه  ثبت تشکیلات وموسسات غیر تجاری الزامی است.
⃰ ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت : شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شوند:
نوع اول_ شرکت های که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامیت می کنند.این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم_ شرکت های که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است؛ این گونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
تبصره: در شرکت های سهامی عام عبارت “شرکت سهامی عام ” و در شرکت های سهام خاص عبارت “شرکت سهامی خاص”باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق واطلاعیه ها وآ گهی ها ی شرکت به طور روشن خوانا قید شود.
⃰ ماده 584 قانون تجارت: تشکیلات وموسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.
ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات وموسسات غیر تجاری : مقصود از تشکیلات وموسسات غیر تجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات وموسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه وامثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین وتشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند
تبصره : تشکیلات وموسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه وامثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی وکشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.
همچنین، یکی از مواردی که در خصوص تعیین نام اشخاص حقوقی در مناطق آزاد مشاهده می شود ، الزام واجبار متقاضیان به استفاده از نام آن منطقه در نام در خواستی می باشد؛ به طور مثال می توان از (سپهر سبز کیش) نام برد.
ثبت شرکت نیک
انتخابی نیک و ماندگار ..