خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

بنابر ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت )، شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.

در حال حاضر بنا بر ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایرانی ( ق. ب. ت ) برای آن که شرکتی تعاونی تلقی گردد، حتماَ باید مطابق مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل و به ثبت برسد.
لازم به ذکر است، هدف از ایجاد شرکت تعاونی، تحصیل سود نمی باشد بنابراین کاربرد کلمه سود در خصوص درآمد آن ها جایز نیست و آنچه به شرکا داده می شود مازاد دریافتی است که به نسبت معاملات انجام با شرکت توسط شرکا به آن ها پرداخت می شود.
در شرکت تعاونی، هیاتی تعریف شده است به نام هیات موسس که جایگاه و وظایف آن تقریباَ شبیه موسسین شرکت سهامی ( نه مجمع موسس ) می باشد. هیات موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت مربوط که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند. ( ماده 31 ق. ب. ت )

  • وظایف هیات موسس : ( ماده 32 ق. ب. ت )

1- تهیه  و پیشنهاد اساسنامه طبق قوانین و مقررات.
2- دعوت به عضویت افراد واجد شرایط در شرکت تعاونی
3- تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی.

  • تاریخ خاتمه وظایف هیات موسس

پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره ( ماده 32 ق. ب. ت )

  • مدارک ثبت تعاونی

مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد :
الف) اساسنامه مصوب شرکت
ب ) دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
ج ) صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان .
د ) رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه
ه ) مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
و ) فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی .
ز) فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
ح) فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
ط) قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
ی) صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
یادآوری می شود که مرجع ثبت تعاونی ها در تهران ” اداره کل ثبت شرکت ها ” و در شهرستان ها ” اداره ثبت ” واقع در مرکز اصلی تعاونی است. زمانی که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد، شرکت واجد شخصیت حقوقی می گردد.
مشاوره تخصصی رایگان جهت ثبت انواع شرکت های تجاری :

  • 02188888822