خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

حرف  ( ش )

نام

مفهوم

نام

مفهوم

شاپور

نام دومین شاهنشاه ساسانی

شهروز

از نام های برگزیده

شاخه

بخشی از گیاه و درخت

شهریار

فرمانروای شهر،نام پسر خسرو پرویز

شاد

نام یکی از بزرگان روزگار ساسانیان

شهزاد

از نام های برگزیده

شادان

شادمان و خشنود. نام پسر برزین

شهسوار

دلاور،ماهر

شادبه

از نام ها برگزیده

شهیار

از نام های برگزیده

شادفر

از نام های دوران هخامنشی

شیان

درختی بلند،خون سیاوشان

شادکام

نام برادر فریدون

شیدفر

از نام های برگزیده

شادمان

خوشحال

شیده

نام پسر افراسیاب

شادنوش

از نام های برگزیده

شیدوَر

از نام های برگزیده

شاهرخ

از نام های برگزیده

شیدوش

نام پسر گودرز.پهلوان نامی زمان

شاهروز

نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر

شیردل

شجاع. دلیر

شایان

سزاوار، شایسته

شیرزاد

زاده شی،بچه شیر ،نامی از روزگار انوشیروان

شایگان

گرانمایه، لایق

شیرمرد

از نام های برگزیده

شباروز

همه گاه، شبانه روز

شیروان

از نام های برگزیده

شباهنگ

مرغ سحر،ستاره با مدادی

شیروَش

همانند شیر

شباویز

پرنده شب پرواز

شیشَم

از ابزار خنیاگری

شتاب

چالاکی و سرعت

حرف  ( ف )

شتابان

پرسرعت

نام

مفهوم

شروین

نام پسر سرخاب

فراز

بالا،بلندی

شکیبا

بردبار

فرازمان

  از نام های برگزیده

شهاب

ستاره باران

فرازمند

از نام های برگزیده

شهباز

باز سفید و بزرگ

فرامرز

نام پسر رستم زال

شهداد

از نام های برگزیده

فربُد

نگهبان و نگهدار فر

شهراد

از نام های برگزیده

فربود

راست و درست

شهرام

از نام های برگزیده

فرشاد

شادبخت و شادمان

شهران

از نام های برگزیده

فرداد

از نام های برگزیده

شهرَوان

از نام های برگزیده

فردین

پیشرو در دین

فرزاد

از نام های برگزیده

کارن

از نام های برگزیده

فرزام

از نام های برگزیده

کاری

تلاشگر

فرخ

بزرگی و شوکت. از مفسران اوستا در زمان ساسانی

کامبوزیا

کمبوجیه

فرزین

از نام های برگزیده

کامبیز

از نام های برگزیده

فاتک

نام پدر مانی نقاش دوران ساسانی

کامجو

از نام های برگزیده

فرشوشتر

یکی از وزیران کی گشتاسب

کامدین

از نام های برگزیده

فرشید

نورانی تر

کامکار

کامروا، کامران

فرمنش

از نام های برگزیده

کیان

جمع کی، پادشاه

فرنام

نام یکی از سرداران شاپور

کامیاب

کامروا، خوشبخت

فرنوش

از نام های برگزیده

کامیار

کامیاب، کامروا

فرهاد

پیشرو قانون.نام پهلوانی در شاهنامه.نام چند پادشاه اشکانی

کاوش

جستجو کردن، کاویدن

کاووس

از نام های برگزیده

فَرَهمند

از نام های برگزیده

کاویان

از نام های برگزیده

فَرهود

از نام های برگزیده

کمبوجیه

از نام های برگزیده

فرهومند

با شکوه و بزرگ

کیامرد

از نام های برگزیده

فَرود

نام پسر سیاوش

کیامنش

از نام های برگزیده

فرَوَرِتیش

نام دومین پادشاه ماد

کوسان

نام رامشگری است

فَرَوَشی

فَرَوَهَر، نیرئی اهورایی

کوشا

کوشیدن

فَرَوَهَر

نیروی اهورایی درون انسان

کوشان

کوشا بودن

فریان

خاندانی از دوستان اشوزرتشت

کوشیار

نام یکی از سرداران تبری

فریبرز

نام پسر کیکاووس

کیا

بزرگ،صاحب، پادشاه

فریدون

از پادشاهان پیشدادی،نجات دهنده قوم آریا

کیافر

از نام های برگزیده

کیهان

جهان، گیتی

فوکا

نوعی درخت بید

کیان پور

از نام های برگزیده

فوگان

نوشیدنی از دانه جو

کیانزاد

از نام های برگزیده

فولاد

از نام های برگزیده

کیانفر

از نام های برگزیده

فیروز

نام هجدهمین پادشاه ساسانی

کیانمهر

از نام های برگزیده

حرف ( ک )

کورنگ

نام پادشاه  زابلستان و پدر زن جمشید پیشدادی

نام

مفهوم

کاچار

سر و سامان

کوروش

بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی

کاموس

نام یکی از سرداران افراسیاب

  کامران

نام دانشمندی زرتشتی اهل شیراز

کاوه

نام آهنگر نامی که پادشاهی ذهاک را برانداخت

کارتیر

نام موبد موبدان روزگار شاپور یکم

کرکوی

از نوادگان سلم،پسر فریدون

کیانوش

نام برادرشاه فریدون پیشدادی

کیقباد

نام سردودمان و نخستین پادشاه کیانیان

کیکاووس

پدر سیاوش و پدر بزرگ شاه کیخسروکیانی

کیوان

نام پدر موبد سروش، از شاگردان دستور آذر کیوان

کیومرس

نام نخستین انسان روی زمین

                        حرف  ( گ )

نام

                                                   مفهوم

گالوس

نام پسر فارناک پادشاه کپاد و کیه و هوتیس

گرامی

ارجمند، مقدم

گرانمایه

پرارزش، پر ارج

گرایش

گرویدن، پیروزی

گرشاسب

در اوستا به جم پهلوان نامی، همانند رستم شاهنامه

گرگین

نام پهلوان نامی ایران

گژدهم

از جنگجویان و سرداران کیانی و پدر گرد آفرید

گژگین

از نام های برگزیده

گشتاسب

نام پنجمین پادشاه کیانی

گشواد

نام پهلوانی در شاهنامه

گوارا

خئش آیند، بامزه

گودرز

نام پسر گیو، از پهلوانان نامی لشکر کیکاووس

گیل

گرد و پهلوان

گیو

پهلوان ایرانی

                              حرف  ( ل )

نام

مفهوم

لهراسب

دارنده اسب تیزرو. پدر گشتاسب

نام

مفهوم

نام

مفهوم

مازار

یکی از سرداران مادی کورش

مهرمَس

مهر بزرگیا بزرگ مهر. نام نیای ششم ادشیر بابکان

مازنه

مازندران اوستا

مهرنوش

نام یکی از چهار پسران اسفندیار

مازیار

نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان

مهیار

از نام های برگزیده

ماکان

نام پسرکاکی یکی از فرمانروایان ایرانی

مویز

دانه خشک انگور

ماندگار

پایدار،ماندنی

حرف  ( ن )

مانوش

نام پسر کی پیشین و پدربزرگ لهراسب

نام

مفهوم

مانی

نام پیکر نگار نامی در دوران شاپور

نیکدل

از نام های برگزیده

ماهان

نام پسر کیخسرو پسر ادشیر پسر غباد

نوید

مژده شادمانی

ماهر

زبردست

نارون

نام درختی تنومند

ماهوار

از گوشه های موسیقی

ناشا

دادگر

ماونداد

نام یکی از مفسران در زمان ساسانیان

نامجو

جوینده نام

مزدا

دانای بزرگ، پروردگار

نامدار

دارنده نام

مزدک

نام پسر بامداد در دوران ساسانی

نامور

از نام های برگزیده

میشا

نام نخستین مرد در اوستا

ناوَرز

سرباز دریایی.

منوچهر

پهلوان نژاد،نام نیای سیزدهم اشوزرتشت. نام ششمین پادشاه پیشدادی

نریمان

دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانه

منوشفر

نام پدر منوچهرشاه پیشدادی

نَستور

نام پسر زریر، برادرشاه گشتاسب

مه زاد

از نام های برگزیده

نکیسا

نام نوازنده نامی دوران خسرو پرویز

مهرگان

جشن ملی ایران

مِهراب

نام پادشاه کابل و پدر رودابه

نمایان

آشکار، هویدا

مهران

یکی ازهفت خاندان نامی دوران ساسانی

نوبخت

از نام های برگزیده دوران ساسانی

مهرزاد

زاده مهر

مهربان

نگهبان روشنایی و مهر

نوبهار

نام نویسنده دساتیر

مهربُرزین

دارنده برترین مهر. نام پسر فرهاد در دوره بهرام پنجم

نوتریکا

نام سومین برادر اشوزرتشت

نوذر

یکی از سه پسران منوچهر

مهرپرور

از نام های برگزیده

نوش

شهد، عسل، انگبین

مهرپوی

از نام های برگزیده

نیک پی

خجسته، خوش قدم

مهرپیکر

از نام های برگزیده

نوش آذر

نام پسر آذر افروز

مهرجو

از نام های برگزیده

نوشی

نوشیروان

مهرداد

نام چوپانی که کوروش را پرورش داد.

نیسان

نی زار، محل روییدن نی

نوشیروان

انوشیروان. از نام های برگزیده

نیکروز

از نام های برگزیده

نیکزاد

از نام های برگزیده

نیکنام

نیکونام، خوشنام

نیکو

خوب، زیبا، نیکوکار

نیما

نام یکی از شاعران ایرانی

نیو

پهلوان و دلیر

نیوتیش

نام کوچکترین برادر اشوزرتشت

                              حرف  ( و )

نام

مفهوم

   واته

ایزد آب در اوستا

وخش

روشنایی یا رویش. نام چهاردهمین نیای آدرباد مهر اسپند

وخش داد

آفریده روشنایی، نام یکی از سرداران هخامنشی

وخشور

پیام آور

ورجاوند

مقدس و نورانی. از نیاکان شاه بهرام

ورزم

شعله آتش، گرمی آتش

ورساز

جوان آراسته و زیبا

وَرَهرام

نماد پیروزی

وَسپار

بخشنده

وَسنه

نام کوهی در اوستا

وفادار

از نام های برگزیده

وَلخش

بلاش، پادشاه اشکانی

وهامان

نام پدر سلمان فارسی

وَهمنش

خوش منش، نیک منش

وُهومن

ریشه اصلی بهمن امروزی

ویسپرد

از بخش های اوستا

ویشتاسب

نخستین پادشاه همزمان با اشوزرتشت

                             حرف ( ه )

نام

مفهوم

هارپارک

نام وزیر استیاک آخرین پادشاهماد

هامان

یکی از درباریان خشایار شاه

هامرز

نام سپهسالار خسرو پرویز ساسانی

هامون

از نام های ایرانی

هامین

تابستان در اوستا

هاون

گاه بامدادی

هاونی

ایزد نگهبان بامداد

هَخامنش

دوست منش. نام  سردودمان هخامنشیان

هَردار

نام هشتمین نیای اشوزرتشت

هُرمز

نام سومین پادشاه ساسانی

هرمز دیار

یار خدا

هُزوارش

شرح و تفسیر

هُژبر

دلیر و نامجو

هَژیر

خوو پسندیده، از پهلوانان دوره کیانی پسر گودرز

  همتا

مانند، شریک

همگون

همرنگ، همانند

هنگام

زمان، گاه

هوبَر

دربردارنده نیکی

هوتَخش

سازنده خو. پیشه ور

هوتن

فرماندار ساحلی در  روزگار داریوش

هوداد

نیک آفرید

هودین

نام سومین نیای آدرباد مهر اسپنتمان

هور

خورشید

هورا

می  صاف  و مقدس

هوشنگ

پسر سیامک پسر کیومرث، دومین پادشاه  پیشدادی

هوشیدر

از نام های برگزیده

هوکَرپ

واژه ای پهلوی خوش اندام

هوم

گیاه مقدس

هومان

از نام های برگزیده

هومَت

اندیشه نیک

هومن

خوب منش

هیمه

نام  داماد داریوش و از سرداران بزرگ پارسی

                    حرف ( ی )

نام

مفهوم

یادگار

اثر و نشان که کسی از خود باقی بگذارد

یزدان داد

موبدی در سده نهم  که در کرمان می زیسته

یزدان مهر

از نام های برگزیده

یزدان یار

از نام های برگزیده

یزدانشاه

نام پسر انوسیروان دادگر

یزد گرد

نام پادشاه ساسانی