خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
مواد 22 قانون مصوب 1386 و مواد 67 ، 68 ، 69 ، 70 و … آیین نامه در رابطه با اظهارنامه ثبت طرح صنعتی است.
همان طور که در ماده 68 آیین نامه آمده است، اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در 2 نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضس سا نماینده قانونی وی امضاء شود.
پس از تنظیم اظهارنامه ، متقاضی یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه را به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول لظهارنامه یا تاریخ داده پیام ، تاریخ اظهارنامه تلقی می گردد.

  • مفاد اظهارنامه

اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.
بر اساس مقررات قانونی ، ذکر نکات ذیل در اظهارنامه ثبت طرح صنعتی الزامی است :
1- اسم ، نشانی ، کدپستی ، شماره ملی ، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام ؛ نوع فعالیت ، اقامتگاه ، محل و شماره ثبت ، تابعیت ، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است ؛
2- اسم ، اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد ؛
3- اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد ؛
4- ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد ؛
5- تاریخ ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهینامه طرح صنعتی در خارج، در صورت درخواست حق تقدم ؛
6- تعیین ضمائم .
با توجه به تبصره 1 ماده 70 آیین نامه مصوب 1387، در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.
بر اساس تبصره 2 ماده یاد شده، اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به صورت حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.

  • اظهارنامه واحد و طرح های مختلف

در اینکه با یک اظهارنامه می توان طرح های مختلفی را به ثبت رساند یا خیر می توان به ماده 24 قانون مصوب 1386 استناد نمود.  این ماده، امکان ثبت دو یا چند طرح صنعتی را در یک اظهارنامه تحت شرایطی به رسمیت شناخته است.
به موجب ماده یادشده، دو یا چند طرح صنعتی را می توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن که مربوط به یک طبقه بندی بین المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد.
با توجه به ماده فوق قانونگذار برای امکان تقاضای ثبت چند طرح در اظهارنامه ملاک ها و ضوابطی را ارائه داده است که عبارتند از :
1- طرح ها راجع به یک طبقه بندی بین المللی مربوط به طرح های صنعتی باشند. به عنوان مثال اگر طرح ها مربوط به طبقه 4 از طبقه بندی بین المللی طرح های صنعتی یعنی انواع برس و قلم مو باشند می توانند در قالب یک اظهارنامه و با پرداخت یک هزینه ثبت مورد تقاضای ثبت قرار گیرند.
2- چنانچه طرح ها مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشند؛ به عنوان مثال اگر طرح ها مربوط به یک سرویس چای خوری باشند اجزای این مجموعه یعنی فنجان ، قوری ، نعلبکی که دارای طرح های مشابه هستند می توانند در قالب یک اظهارنامه مورد تقاضای ثبت قرار گیرند. البته در این خصوص آنچه که از اهمیت برخوردار است وجود نقاط اشتراک در اجزای این طرح ها است.
علاوه بر اینکه می توان طرح های مربوط به یک سری مجموعه کالا را در قالب یک اظهارنامه به ثبت رساند، همچنین می توان طرح مربوط به هر جزء از مجموعه را نیز در قالب یک اظهارنامه به ثبت رساند؛ زیرا آن ها از حیث ساختار و هم تزیینات اشتراک دارند. به عنوان مثال اگر فنجان ها را در مجموعه سرویس چای خوری در نظر بگیریم اولاَ : با سایر مجموعه به لحاظ نقوش به کار رفته در آن اشتراک دارند. ثانیاَ : خود مجموعه فنجان ها هم به لحاظ شکل و ساختار و هم تزیینات با یکدیگر مشترکند و از این حیث هم در قالب یک اظهارنامه قابل تقاضای ثبت می باشند.
مشاوره راهبردی رایگان جهت ثبت انواع طرح صنعتی :

  • 02188888822