خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا شود.
اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست ، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.

  • ضمائم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

همان طور که در ماده 22 قانون مصوب 1386 آمده است ، اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود، همراه نقشه ، عکس و سایر مشخصات گرافیکی کالا تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده هایی که طرح صنعتی برای آن ها  استفاده می شود خواهد بود. اگر طرح صنعتی 3 بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید.
همچنین به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.
با توجه به ماده 73 آیین نامه مصوب 1387 مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شوند :
1- مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح ؛
2- مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید ؛
3- اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه ؛
4- اگر طرح صنعتی 3 بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح ؛
5- در طرح صنعتی 3 بعدی، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد، باید حداکثر بیست در بیست در بیست سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ای بادوام و غیرفاسد شدنی باشد. شکل های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد دده در بیست سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا بر قطع A4 و با جوهر مشکی باشد ؛
6-درخواست کتبی به تاخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن در صورت تمایل ؛
7- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود ؛
8- رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است، زسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی ؛
9- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
با توجه به تبصره 1 ماده یادشده، طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده موضوع بندهای 3 و 4 فوق، باید حداکثر در ابعاد بیست در بیست سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد.
همان طور که در تبصره 2 ماده یاد شده آمده است، در صورت ارائه ماکتی از مدل طرح، مرجع ثبت می تواند ماکت مزبور را به ممهور به مهر و تاریخ نموده به متقاضی اعاده نماید.
بر اساس تبصره 3 ماده فوق، در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد باشد، تصاویر یا اشکال یا مدل ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسیله شماره از یکدیگر متمایز می گردند.
مشاوره راهبردی رایگان جهت ثبت انواع طرح صنعتی :

  • 02188888822