خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

برای تحقق تراضی میان صدها و بلکه هزاران نفر ساده ترین روشی که به ذهن می رسد آن است که اشخاصی معدود ( موسسین ) تمامی جزییات قرارداد را معین نموده و دیگران ( پذیره نویسان ) بدون اینکه حق ارائه ایجاب متقابلی را داشته باشند

در مورد الحاق به آن تصمیم بگیرند. روش پیچیده تر و در عین حال منعطف تر آن است که برخی جزییات قرارداد از طریق رای اکثریت – و نه اتفاق آرا – قابل تعیین و یا اصلاح باشد.
مثلاَ موسسین تمامی جزییات قرارداد را معین نمایند الا اینکه تعیین اولین مدیران شرکت را به رای اکثریت موسسین و پذیره نویسان موکول نمایند. شایان ذکر است نتیجه حاصل از این فرایند را نیز می توان قرارداد نامید ولو اینکه انتخاب مدیران با اتفاق آرا صورت نپذیرفته باشد.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور رعایت پاره ای مصالح، روش دوم را برگزیده و برای وقوع تراضی سازنده شرکت سهامی عام طی مراحل ذیل را پیش بینی نموده است :
– عرضه طرح اساسنامه ، اظهارنامه موسسین و طرح اعلامیه پذیره نویسی به همراه طی برخی تشریفات خصوصاَ تادیه آورده ایجاب موسسین را تشکیل می دهد. مواد 7، 8 و 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محتوی این سه سند را معین نموده اند.
– پذیره نویسان با امضای ورقه تعهد سهم به شرح ماده 13 و تادیه آورده خویش به حسابی که به این منظور در بانک افتتاح شده است، قبولی خویش را اعلام می نمایند. ماده 15 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با بیانی نه چندان دقیق به تحقق تراضی ناشی از این فرآیند اشاره دارد :
” امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد “.
تراضی حاصل از برخورد ایجاب موسسین با قبول پذیره نویسان برای ایجاد شرکت سهامی عام کامل نیست و اینک طرح های تراضی باید گرد هم آیند تا از طریق رای اکثریت به تکمیل و عنداللزوم اصلاح جزئی تراضی اولیه بپردازند. بدین منظور موسسین مبادرت به دعوت پذیره نویسان می نمایند تا در نتیجه، مجمعی که مجمع عمومی موسسین نامیده می شود تشکیل گردد. مجمع عمومی موسسین بر اساس رای اکثریت مذکور در ماده 57 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به موارد ذیل تصمیم گیری می نماید :
– عنداللزوم اصلاح طرح اساسنامه و تصویب آن ( بند 2 ماده 74 )
– انتخاب اولین مدیران و بازرسان ( بند 3 ماده 74 )
– تعیین روزنامه ای که دعوت های بعدی در آن آگهی می شود. ( بند 4 ماده 74 )
– تصویب صحت آورده های غیرنقدی ( ماده 77 )
– تصویب مزایایی که موسسین مطالبه کرده اند. ( ماده 77 ) .
برای درک بهتر فرآیند تحقق تراضی برای ایجاد شرکت سهامی عام ، توجه به نکات ذیل ضروری است :
– تفسیر موسع بند 2 ماده 74 که اصلاح طرح اساسنامه را تجویز نموده است . با توافق بنیادینی که برای ایجاد شرکت سهامی عام در جستجوی آن هستیم متناقض است. بنابراین باید معتقد بود که اصلاح طرح اساسنامه ناظر به موارد معدود و مصرح در قانون است. مانند اینکه عدم تصویب صحت تقویم آورده های غیرنقدی ( ماده 77 ) اصلاح جزیی طرح اساسنامه را ایجاب نماید.
– ماده 79 به موسسین اجازه داده است تا در صورت عدم تصویب آورده های غیرنقدی و یا مزایایی که مطالبه نموده اند، از شرکت انصراف دهند و به عبارت دیگر خود را از قید تعهدات قراردادی برهانند. منطق این حکم روشن است زیرا جز در این صورت ، موسسین را ملزم به پذیرش آثار قراردادی نموده ایم که نسبت به اجزای اصلی و مهم آن موافق نبوده اند.
– ساز و کاری که برای تحقق تراضی پیش بینی شده ممکن است بنا به دلایل متعدد،هیچگاه به حصول نتیجه نهایی منجر نشده و موسسین و پذیره نویسان در موقعیتی زیانبار قرار گیرند از این رو ماده 19 لایحه قانونی از اصلاح قسمتی از قانون تجارت راهکار مناسبی را برای رها شدن موسسین و پذیره نویسان از الزام ناشی از توافق اولیه پیش بینی نموده است :
”  در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود “.
  سوالات خود را از ما بپرسید.
مشاورین ثبت نیک ، از نخستین گام های ثبت شرکت همراه و مشاور شما خواهند بود.