خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

سازماندهی شرکت سهامی، به صورتی دموکراتیک، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است: رکن تصمیم گیرنده (مجمع عمومی)، رکن اداره کننده (هیات مدیره) و رکن نظارت کننده (بازرس).

  • هیات مدیره

هیاتی از میان سهامداران شرکت سهامی انتخاب می گردند که وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارند و دارای خصوصیات ذیل اند :
1. حتماً باید از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، نه از خارج شرکت ( ماده 107 ل. ا. ق. ت )
2. اولین دوره اعضاء هیات مدیره  : در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص طبق ماده 20 ل. ا. ق. ت توسط صورت جلسه ای که به امضاء همه سهامداران رسیده باشد انتخاب می گردند. ( ماده 108 ل. ا. ق. ت ) خلاف این امر نیز در اساسنامه نمی توان مقرر نمود.
3. دوره های بعدی اعضاء هیات مدیره : توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. ( ماده 108 ل. ا. ق. ت )
4. شیوه انتخاب : انتخاب مدیران به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( ماده 88 ل. ا. ق. ت )
5. عزل مدیران : قبل از اتمام دوره مدیریت آن ها، کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند. همانطور که مجمع عمومی مدیران را انتخاب می کند، مجمع عمومی عادی نیز می تواند پیش از موعد آنان را عزل نماید. ( ماده 107 ل. ا. ق. ت )
6. شیوه عزل : عزل مدیران نیز به رای اکثریت مطلق ( نصف به علاوه یک ) حاضرین در جلسه مجمع است.
7. مدت مدیریت : در اساسنامه معین می شود. البته این مدت نمی تواند بیش از دو سال باشد. ( ماده 102 ل. ا. ق. ت )
8. انتخاب مجدد اشخاص به مدیریت برای هرچند دوره متوالی بلامانع است. (ماده 102 ل. ا. ق. ت )
9. در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول اداره شرکت خواهند بود. ( ماده 136 ل. ا. ق. ت )
10. تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران با مجمع عمومی است. ( ماده 134 ل. ا. ق. ت )
11. تعداد مدیران : در شرکت های سهامی عام ، حداقل 5 نفر می باشد. قانون در مورد تعداد مدیران شرکت سهامی خاص ساکت است. اما بنا بر نظر اکثر حقوقدانان تعداد آنان نمی تواند کمتر از 3 نفر باشد. ( ماده 107 ل. ا. ق. ت )
12. سهام وثیقه : مدیران باید به میزانی که اساسنامه شرکت به عنوان سهام وثیقه تعیین نموده است، دارای سهام باشند، یا حداکثر ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به ثندوق شرکت بسپارند وگرنه مستعفی محسوب خواهند شد. سهام مذکور بابت تعهدات مدیران در برابر شرکت یا خساراتی که به واسطه تقصیرات آن ها متوجه شرکت می گردد، به عنوان وثیقه در نزد شرکت باقی می ماند. (ماده 114 ل. ا. ق. ت )
13. اعضاء هیات مدیره شرکت هم می توانند از بین اشخاص حقیقی باشند و هم از بین اشخاص حقوقی. مهم آن است که در هر صورت اعضاء هیات مدیره سهامدار شرکت باشد. ( ماده 110 و 114 ل. ا.ق. ت )
14. اگر شخصی که عضویت او در هیات مدیره به موجب قانون ممنوع بوده است، به این سمت انتخاب گردد ، یا پس از آن که به عضویت در هیات مدیره درآمد، مشمول منع قانونی گردد ، دادگاه شهرستان ( در حال حاضر دادگاه عمومی ) به تقاضای هر ذینفع حکم عزل وی را صادر خواهد کرد و این حکم قطعی خواهد بود. ( تبصره ماده 111 ل. ا. ق. ت )
15. عضویت در هیات مدیره قائم به شخص است. یعنی اینکه اعضاء هیات مدیره نمی توانند سمت خود را به دیگری تفویض نمایند یا برای انجام وظایف هیات مدیره یا شرکت در جلسات، نماینده یا وکیل معرفی نمایند ، مگر آنکه عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشد که باید یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده معرفی نماید.

  • هیات مدیره موظف و غیر موظف

اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی بر دو قسم اند. قانون گذار ما از این دو قسم تعریف مشخصی ارائه نکرده است و فقط به نام بردن آن ها اکتفاء کرده است. این دو قسم عبارتند از : ( ماده 134 ل. ا. ق. ت )
1. اعضاء موظف : آن دسته از اعضاء که به نحوی منظم در شرکت حضور دارند و در قبال عضویت خود در هیات مدیره خود حق الزحمه دریافت می دارند.
2. اعضاء غیر موظف : آن دسته از اعضاء که به نحو منظم در شرکت حضور ندارند و حضور آن ها محدود به جلسات هیات مدیره یا موارد ضرورت است و در قبال اعمال مدیریت خود حق الزحمه مستمر یا غیر مستمری دریافت نمی کنند.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
“آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است”