خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم در مورد ثبت شرکت فوم در قالب شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص ، مدارک و مراحل و تمامی موارد مربوط به ثبت شرکت فوم بپردازیم .
ثبت شرکت فوم در دو قالب با مسئولیت محدود و سهامی خاص صورت می پذیرد که در اینجا به طور مفصل توضیح داده شده است .

ثبت شرکت فوم

اقسام ثبت شرکت فوم

ثبت شرکت فوم با مسئولیت محدود

چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیتی زیاد برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند .
در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از شرکاء تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود .

نام شرکت با مسئولیت محدود

در نام شرکت با مسئولیت محدود ، باید عبارت با مسئولیت محدود ذکر گردد وگرنه در مقابل ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود ، نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود .

تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود لذا ، این شرکت می تواند تنها با حضور دو شریک هم تشکیل گردد .
از آن جا که تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، عموما بر پایه شناخت شرکاء از یکدیگر و اعتماد و اطمینانی که آنان به یکدیگر دارند صورت می گیرد از این رو ، مادامی که تعداد شرکاء از 12 نفر تجاوز نکرده است ، قانوناً خود آن ها در شرکت نظارت دارند ، در حالی که از تعیین ناظر و بازرس ممنوع نشده اند .
هر گاه عده شرکاء بیش از 12 نفر باشد ، تعیین هیات نظارت ضروری است.

حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

در قانون تجارت ، برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است ، با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد .
لازم به ذکر است ، سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود ، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد .

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهام داران
 • دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
 • دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 •  دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار (در مواردی که تعداد شرکاء بیش از دوازده  نفر باشد)
 • اصل گواهی عدم سو پیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره ، مدیر عامل
 • تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهام دار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 • معرفی نامه نمایندگان ، در صورتی که سهام داران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 • اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
ثبت شرکت فوم سهامی خاص
ثبت شرکت فوم سهامی خاص

هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکاء به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند که شرکت های خاص از حداقل 3 سهام دار و 2 بازرس تشکیل می شود .

نام شرکت سهامی خاص

در نام شرکت باید کلمه ” خاص ” قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود ، مثلا ” شرکت سهامی خاص البرز ” یا ” شرکت البرز ، سهامی خاص ” . عبارت شرکت سهامی باید در تمام نوشته ها و سر برگ های شرکت قید گردد .

تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص

حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر که به سن قانونی ( 18 سال تمام ) رسیده باشند .
لازم به ذکر است ، حداکثر بدون محدودیت می باشد .

حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت سهامی خاص
 • حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال ( برابر با یکصد هزار تومان ) می باشد.
 • در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
 • در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
 • سرمایه شرکت صرفا توسط موسسین تامین می شود و موسسین شرکت ، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند ، مسئولیت تضامنی دارند .
  تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است ، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است و در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها ، مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود .
مدارک ثبت شرکت سهامی خاص
 1. تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
 2. تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد .
  اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد و هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد .
 3. ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4.  تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
 5. کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین ( در دفاتر اسناد رسمی ) و یا وکیل رسمی شرکت
 6. در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده ( در سر برگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
 7. در صورت داشتن سهام دار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیار نامه وکیل سهام دار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی )
 8. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت ( مراکز پلیس +10 )
 9. ارائه اقرار نامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد .
 10. ارائه اقرار نامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت حقوق دریافت نمی دارند .

در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد که در ذیل همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است :
نمونه متن اقرارنامه : بازرس ( بازرسین ) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند .

 • ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
 •  ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
 •  ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

نکته : فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  در اداره ثبت شرکت ها موجود است .

سامانه ثبت شرکت نیک

مشاوره ثبت شرکت فوم

شما میتوانید جهت آگاهی در مورد ثبت شرکت فوم و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .