خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

موضوع شرکت انجام امر یا اموری است که شرکت برای آن تاسیس شده است و در راس عوامل متشکله شرکت قرار دارد. موضوع فعالیت شرکت باید امر انتفاعی باشد اعم از تجاری یا غیر تجاری. ولی نمی تواند مخالف قانون یا انتظامات عمومی یا اخلاق حسنه و یا مبهم و غیر معین باشد. تعیین موضوع شرکت از حیث اداره امور شرکت و اختیارات هیئت مدیره نیز لازم است. زیرا اگر هیئت مدیره سرمایه شرکت را در غیرموضوع آن به کار اندازند و یا به نحوی از انحاء از حدود موضوع خارج شوند در برابر صاحبان سهام مسئولیت تضامنی نسبت به خسارات وارده دارند.
تغییر موضوع شرکت اصولاً منعی ندارد. به این معنی که مجمع عمومی حق دارد آن را تغییر داده و به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد تا برای اطلاع عموم آگهی شود. تغییر در موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. لذا چنانچه یک شرکت سهامی خاص تقاضای تغییر در موضوع فعالیت خود داشته باشد و یا بخواهد موضوع فعالیت خود را به طور کل تغییر دهد تمام سهامداران شرکت با قید سهم الشرکه خود در مجمع عمومی فوق العاده شرکت حاضر می شوند و ذیل صورتجلسه را امضا می کنند. شایان ذکر است ، مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد یافت که دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند، در جلسه حاضر باشند. در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده (99) الزامی است.
موضوعی که انتخاب می شود باید مشروع و قانونی باشد. همچنین، چنانچه موضوع الحاق شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد،لازم است که قبل از اقدام به ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع، مجوزهای لازم اخذ گردد.( چنانچه موضوع جدید نیازمند مجوز است، باید شماره مجوز در موضوع درج شود)

  • مدارک و مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت سهامی خاص  به شرح ذیل می باشد :

1- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
2- تنظیم صورتجلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیأت رئیسه.
3- تهیه ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای آنها.
4- اخذ مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس.
5- ارائه اصل صورتجلسه ، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.

  • صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : …………………………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : ……………………………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….. سهامی خاص ثبت شده به شماره …………. در تاریخ ………… ساعت ……………. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

  1. خانم/ آقای ……………… به سمت رئیس جلسه
  2. خانم/ آقای ……………. به سمت ناظر رئیس
  3. خانم/ آقای …………….. به سمت ناظر جلسه
  4. خانم / آقای …………….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، تغییر موضوع (یا الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. و ماده ………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
ج: به خانم / آقای ……………………. احدی از سهامداران ( یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیس جلسه
رئیس جلسه …………… ناظر جلسه …………… ناظر جلسه …………….. منشی جلسه …………….
تذکرات :
1) صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
2)  در صورتی که موضوع شرکت کلاً تغییر یابد یا مواردی درآن اصلاح گردد یا مواردی به آن الحاق گردد، بطور کامل در صورتجلسه نوشته شود.
3) در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
4) نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
5) در صورتیکه موضوع قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی باشد می توانید بدواً به مرجع مربوطه مراجعه و مجوز لازم را اخذ و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها نمایید و هم چنین می توانید صورتجلسه را تحویل اداره ثبت شرکت نموده و استعلام از مرجع ذیصلاح را اخذ و به آن مرجع مراجعه و پس از دریافت مجوز به اداره ثبت شرکتها تحویل نمایید.
6) صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
خدمات نیک را از شرکت نیک بخواهید …