خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام با بهره معین است که تمام آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. بدین مفهوم که شخصی که ورقه قرضه را خریداری می نماید، عملاَ در قبال ورقه قرضه مبلغی را به شرکت وام می دهد تا در سررسید ورقه قرضه اصل پول خود و مبلغی را به عنوان بهره باز پس گیرد. ( ماده 52 ، 53 ل. ا. ق. ت )

  • شرایط انتشار اوراق قرضه

انتشار اوراق قرضه در صورتی ممکن است که :
1- کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده باشد. ( ماده 55 ل. ا. ق. ت )
2- دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد. ( ماده 55 ل. ا. ق. ت )
3- دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. ( ماده 55 ل. ا. ق. ت )
4- 1/ انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد یا 2/ مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره آن را تصویب کند. ( ماده 56 ل. ا. ق. ت )
5- اساسنامه یا مجمع عمومی می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند ، یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت ورزد. ( ماده 56 ل. ا. ق. ت )

  • تشریفات انتشار اوراق قرضه

1- هیات مدیره بنا بر اجازه ای که از طرف اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انتشار اوراق قرضه به آن ها داده شده است ، تصمیم راجع به عرضه اوراق قرضه را همراه با شرایط انتشار آن و طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباَ به مرجع ثبت شرکت ها تقدیم می کند. ( ماده 57 ل. ا. ق. ت )
2- اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد. ( ماده 58 ل. ا. ق. ت )
3- مرجع ثبت شرکت ها ، مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود . قبل از انجام این تشریفات هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است. ( ماده 57 ل. ا. ق. ت و تبصره آن )
4- پس از انتشار آگهی انتشار اوراق قرضه در روزنامه رسمی، شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است ، در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد، آگهی کند. ( ماده 59 ل. ا. ق. ت )
5- پس از ختم این تشریفات ، شرکت حق عرضه اوراق قرضه را دارد.
سوال : اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که مدیران شرکت سهامی عام به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کنند باید حاوی چه مفادی باشد ؟
موارد مذکور در ماده 58 ل. ا. ق. ت . در این ماده آمده است :
اطلاعيه انتشاراوراق قرضه بايد مشتمل برنكات زيربوده و توسط دارندگان امضاءمجاز شركت امضاءشده باشد.
1 – نام شركت.
2 – موضوع شركت.
3 – شماره وتاريخ ثبت شركت.
4 – مركزاصلي شركت.
5 – مدت شركت.
6 – مبلغ سرمايه شركت وتصريح به اينكه كليه آن پرداخت شده است.
7 – درصورتي كه شركت سابقااوراق قرضه صادركرده است مبلغ وتعدادو تاريخ صدورآن وتضميناتي كه احتمالابراي بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنين مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتي كه اوراق قرضه سابق قابل تبديل به سهام شركت بوده باشدمقداري ازآن گونه اوراق قرضه كه هنوزتبديل به سهم نشده است.
8 – درصورتي كه شركت سابقااوراق قرضه موسسه ديگري راتضمين كرده باشدمبلغ ومدت وسايرشرايط تضمين مذكور.
9 – مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنين مبلغ اسمي هرورقه ونرخ بهره اي كه به قرضه تعلق مي گيردوترتيب محاسبه آن وذكرسايرحقوقي كه احتمالابراي اوراق قرضه درنظرگرفته شده است وهمچنين موعديامواعدوشرايط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغيره ودرصورتي كه اوراق قرضه قابل خريدباشدشرايط و ترتيب بهره وغيره ودرصورتي كه اوراق قرضه قابل بازخريدباشدشرايط و ترتيب بازخريد.
10 – تضميناتي كه احتمالابراي اوراق قرضه درنظرگرفته شده است.
11 – اگراوراق قرضه قابل تعويض باسهام شركت ياقابل تبديل به سهام شركت باشدمهلت وسايرشرايط تعويض ياتبديل.
12 – خلاصه گزارش وضع مالي شركت وخلاصه ترازنامه آخرين سال مالي آن كه تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده است.
سوال : ورقه قرضه حاوی چه مفادی است ؟
موارد مذکور در ماده 60 ل. ا. ق. ت
به موجب این ماده : ورقه قرضه بايد شامل نكات زيربوده وبه همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقررشده است امضاءبشود .
1 – نام شركت.
2 – شماره وتاريخ ثبت شركت.
3 – مركزاصلي شركت.
4 – مبلغ سرمايه شركت.
5 – مدت شركت.
6 – مبلغ اسمي وشماره ترتيب وتاريخ صدورورقه قرضه.
7 – تاريخ وشرايط بازپرداخت قرضه ونيزشرايط بازخريدورقه قرضه (اگرقابل بازخريدباشد).
8 – تضميناتي كه احتمالابراي قرضه درنظرگرفته شده است.
9 – درصورت قابليت تعويض اوراق قرضه باسهام شرايط وترتيباتي كه بايدبراي تعويض رعايت شودباذكرنام اشخاص ياموسساتي كه تعهدتعويض اوراق قرضه راكرده اند.
10 – درصورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت وشرايط اين تبديل.
از اینکه ما را انتخاب نموده اید متشکریم.