خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

شرکت ممکن است برای توسعه امور تجاری به دو طریق استقراض نماید : یکی به نحو عادی، مثلاَ از اشخاص یا بانک ها وجهی به مدت معین وام گرفته و در قبال آن ممکن است از اموال خود را وثیقه هم بگذارد.
هم چنان که شرکت می تواند معامله نماید وام دادن و وام گرفتن هم برای شرکت ها و کلیه اشخاص حقوقی مانعی ندارد و در صورت عدم تادیه، طلبکار می تواند به محاکم یا مراجع دیگر رجوع نموده، طلب خود را مطالبه نماید و اجراییه صادر کند.البته وصول آن فقط از طربق توقیف اموال و وجوه شرکت به عمل خواهد آمد. زیرا معلوم است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و نمی توان آن را زندانی و به این طریق اجبار به تادیه بدهی خود نمود.
دیگر این که شرکت ها می توانند به انتشار اوراق و سهام قرضه مبادرت نمایند.
مواد اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار اوراق قرضه را فقط برای شرکت های سهامی عام تجویز نموده و در ماده 51 مقرر داشته ” شرکت سهامی عام برای شرکت های سهامی عام تجویز نموده و در ماده 51 مقرر داشته ” شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در قانون، اوراق قرضه منتشر کند”.
در قانون مزبور اوراق قرضه به این طریق تعریف شده است : ” ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است که با بهره معینی که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. ”
اجازه انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد والا باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
تمام شرایط قراردادهای مربوط به اوراق قرضه و هم چنین تصمیماتی که ممکن است برای بازپرداخت اوراق قرضه تعیین شده باشد باید قبلاَ به تصویب مجمع عمومی برسد.
اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به هیات مدیره اجازه داده شود که یک بار یا چند بار اوراق قرضه منتشر کند مدت اجازه از دو سال منجاوز نخواهد بود.
در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه ( در صورت تجزیه ) باید متساوی باشد.
اوراق قرضه به دو صورت است :
1- اوراق قرضه عادی
2- اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم

  • طریقه انتشار اوراق قرضه

انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر این که سه امر تحقق یافته باشد :
1. کلیه قیمت سهام پرداخت شده باشد.
2. دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
3. دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
تصمیم انتشار اوراق قرضه باید به ضمیمه طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. در اعلامیه مزبور تمام مواد مهمه شرکت که برای خریداران اوراق قرضه اطلاع آن لازم است ، قید می شود. مانند نام ، سرمایه ، میزان سود آن ، تصمیماتی که احتمالاَ برای اوراق مزبور در نظر گرفته شده شده، خلاصه وضع مالی شرکت و غیره.
این اعلامیه از طرف مرجع ثبت شرکت ها برای اطلاع عموم در روزنامه های کثیرالانتشار درج می شود.
اوراق قرضه نیز باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و شامل نکات ذیل باشد :
1- نام شرکت
2- شماره و تاریخ ثبت
3- مرکز اصلی شرکت
4- مبلغ سرمایه پرداخت شده
5- مدت شرکت
6- مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
7- مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
7- تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و شرایط بازخرید آن
8- تضمینی که احتمالاَ برای قرضه درنظر گرفته شده
9- در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام ، شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود.
” شورای پول و اعتبار ، شرایط بانک ها و موسسات مالی را که می توانند افزایش سرمایه شرکت ها را پذیره نویسی کنند تعیین خواهد نمود.”
هر گاه شرکت ، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم منتشر کند، تا رسیدن موعدی که برای تبدیل در نظر گرفته شده شرکت حق ندارد سرمایه خود را مسنهلک کند، یا اقدام به تقسیم اندوخته نماید، یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی دهد، یا هر نوع وجهی تحت عنوان پاداش به صاحبان سهام بدهد. خلاصه هر اقدامی که موجب زیان احتمالی دارندگان اوراق قرضه شود، به نماید مگر این که حقوق دارندگان اوراق که متعاقباَ اوراق خود را با سهام نعویض می کنند حفظ شود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت نیک ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.