خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

سرمایه شرکت سهامی از طریق صدور سهام جدید و بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود قابل افزایش است. در مقالات پیشین راجع به افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید در شرکت های سهامی عام سخن گفتیم ، در این مقاله به ضوابط افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص از طریق صدور سهام جدید می پردازیم.
افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص از طریق صدور سهام جدید
در شرکت های سهامی خاص پس از اینکه تصمیم به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید گرفته شد، مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن انتشار می یابد باید به اطلاع صاحبان سهام برسد.
در آگهی مزبور قید اطلاعات مربوط به مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت آن ضروریست. اگر برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد، چگونگی آن باید در آگهی ذکر گردد. ( ماده 169 ل. ا. ق. ت ).
افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید در شرکت های سهامی خاص مانند شرکت های سهامی عام بر اساس یکی از شقوق مندرج در ماده 158 ( پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد، تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید ، انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید سرمایه شرکت ) به جز شق اخیر ماده مزبور یعنی افزایش سرمایه به وسیله تبدیل اوراق قرضه به سهام انجام می گیرد. زیرا به موجب ماده 51 ل. ا. ق. ت فقط شرکت های سهامی عام می توانند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر نمایند.
همچنین، در شرکت های سهامی خاص تشریفاتی از قبیل صدور اعلامیه پذیره نویسی و صدور گواهینامه خرید سهام ضرورت ندارد ، لیکن آگهی و تشریفات موضوع ماده 169 ل. ا. ق. ت بایستی رعایت شود.
برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به امضای کلیه اعضاء هیات مدیره به انضمام مدارک مشروحه ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی است ؛
1) صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجاره آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورت جلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است ؛
2) یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه ( آگهی موضوع ماده 169 ل. ا. ق. ت ) در آن انتشار یافته است ؛
3) اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد، شرح امتیازات و موجبات آن باید در اظهارنامه قید شود؛
4) در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقدی باشد، سرمایه غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است، تحویل می گردد. در این خصوص رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 ل. ا. ق. ت الزامی است. ( ماده 183 ل. ا. ق. ت ) . در صورتیکه صاحبان آورده غیرنقد برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند از حق رای هنگام رسیدگی مجمع عمومی فوق العاده محروم خواهند بود و نیز از حیث نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نخواهد شد. مجمع مزبور نمی تواند آورده های غیرنقدی را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده است ، قبول نماید.
مبلغ اسمی سهام جدید توسط خریداران ممکن است به یکی از طرق ذیل پرداخت شود( ماده 158 ل. ا. ق. ت ) :
1) پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به صورت نقدی
2) افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید ؛
3) افزایش سرمایه از طریق واریز و انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ؛
4) افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام شرکت
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت نیک ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.