انتخاب هیئت مدیره شرکت سهامی

یکی از وظایف مهم مجمع عمومی موسس انتخاب هیئت مدیره شرکت است زیرا شرکت به عنوان شخصی حقوقی جز با نمایندگی اشخاص طبیعی نمی تواند عمل کند و تا زمانیکه مدیران شرکت انتخاب نشده اند، تاسیس شرکت معلق است.

نحوه رسیدگی به حساب های شرکت

نحوه رسیدگی به حساب های شرکت به این طریق است که هیئت مدیره باید پس از انقضای سال مالی، صورت کلیه دارایی و دیون و تعهدات و ترازنامه و سود و زیان شرکت را طی گزارشی که گویای وضعیت عمومی آن باشد تنظیم نماید