دعوت مجمع عمومی از طریق فوق العاده در شرکت سهامی

گاهی مشاهده می شود در شرکت های سهامی هیات مدیره و بازرسان به تکلیف خود در مورد دعوت مجمع عمومی…

اعلام تنفس جلسه مجمع عمومی در شرکت سهامی

اداره جلسه مجمع عمومی پس از امضای لیست حاضران و گرد هم آیی سهام داران در جلسه، طبق ماده 101…

نکات مهم در نقل و انتقال سهام بانام و بی نام

سهام جمع سهم است. در شرکت های سهامی سرمایه شرکت به قطعات مساوی تقسیم می گردد که به این قطعات…

روند تشکیل مجمع عمومی عادی در شرکت تعاونی

ماده 29 ق. ب. ت، ارکان اداره شرکت تعاونی را چنین برمی شمارد : 1- مجمع عمومی

تعداد اعضای هیات مدیره و چگونگی تغییر و یا عزل آنان در شرکت های سهامی

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با…

ضمائم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و در…

همه چیز درباره ی تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام

از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است، شرکت سهامی است. شرکت سهامی…

انتخاب هیئت مدیره شرکت سهامی

یکی از وظایف مهم مجمع عمومی موسس انتخاب هیئت مدیره شرکت است زیرا شرکت به عنوان شخصی حقوقی جز با…

طبقه بندی طرح های صنعتی در ایران و سایر کشورها

طرح های صنعتی عموماَ بر اساس کالا یا کالاهای مورد نظر، در طبقات خاصی طبقه بندی می شوند تا بتوان…

نحوه رسیدگی به حساب های شرکت

نحوه رسیدگی به حساب های شرکت به این طریق است که هیئت مدیره باید پس از انقضای سال مالی، صورت…