ارکان شرکت سهامی

سازمان شرکت سهامی:                                                                                              سازماندهی این شرکت طبق قانون تجارت ایران 3 رکن میباشه: ۱) رکن تصمیم گیرنده «مجمع عمومی» ۲) ... ادامه مطلب
تماس با مشاوران