ارکان شرکت سهامی

سازمان شرکت سهامی:                                                                                               سازماندهی این شرکت طبق قانون تجارت ایران 3 رکن میباشه: ۱) رکن تصمیم گیرنده «مجمع عمومی» ... ادامه مطلب
تماس با مشاوران